Tuesday, June 28, 2016

[畫] 醫護過勞


如果真的累了,睡一覺吧。

無論睡醒後的世界是否變得不一樣,至少你會比較有力氣。

Ah nā bān-put-hēng tāichì hoatseng tī góa su-iàu lín ê sî, bián hoânló iā bián khòa-ì, he sī góa ê miā.

No comments:

Post a Comment