Wednesday, June 14, 2017

[畫] 中華民國開山聖王


Hù kū-nî ōe ê tô͘:
附去年畫的圖:
http://angatou.blogspot.tw/2016/10/blog-post.html


Nā ū kóa sîkan, chhiáⁿ chhamkhó chit tè iáⁿphìⁿ:
如果有時間,請參考這段影片:
https://youtu.be/zteesvMVngk

---
Pún-tô͘ lêngkám lâigoân:
本圖靈感來源:
https://goo.gl/3kkv0P

Sunday, June 11, 2017

[畫] 監督式 chhit-thô (監督式玩耍)


Kiâⁿ hiòng hui kàmtok-sek ê chhimchân ha̍ksi̍p chiah ū hó bīlâi. :-p
走向非監督式深度學習才有好未來。 :-p

Kóng--khílâi iā sī khóliân, chū sèhàn hông kàmtok koànsì, nā bô kuitēng, soah bē koànsì.
說來也是可憐,從小就被監督習慣了,要是沒有規定,反而不習慣。

Liân chhitthô mā tio̍h chiàu tōalâng ê ìsù, chit khoán gínná sengoa̍h ū-iáⁿ pi-ai.
連玩耍也得按照大人的意思,這種童年生活真的有夠悲哀。

Koanhē konghn̂g kap gínná chhitthô ê tāichì, chia ū kúi phiⁿ-á bûnchiuⁿ hō͘ ta̍kê chò chhamkhó:
有關公園與孩子玩耍的事情,這裡有幾篇文章給各位參考:

Sunday, June 4, 2017

[畫] 和諧鴿


Khòaⁿ tio̍h húnchiáu, tō chai hô-hâi kīn chāi gán chêng lo͘h.
看到粉鳥,就知道和諧近在眼前惹。

Saturday, May 20, 2017

[畫] 食牛排較進步


Sitlé, phah chhíⁿ lí ê bîn.
失禮,拍醒汝个眠。

---
lâigoân:

Vivian Yen
母體外沒有比母體內進步為什麼要去母體外?
(吃牛排
---
Morpheus:
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.