Friday, July 28, 2017

[畫] 比慘人生


Sī siáⁿmi̍h khoán ê simlí, ē hō͘ lâng itti̍t siūⁿ beh kā katī hông khó͘to̍k, á-sī bô ìgī ê bô-liâu kòekhì the̍h chhutlâi liū koh liū, koh kóng kah chiok iāng--ê?
是什麼樣的心理,會讓人一直想要把自己被人虐待、或是無意義的無聊過去拿出來一講再講,還講得很得意?

Lí kám tio̍h ài iōng chit-khoán bô ìgī ê jînseng kenggiām, lâi chèngbêng lí ê "iu-siù"?
難道你就得以這種沒意義的人生經驗,來證明你的「優秀」?

Koh chài kóng, lí ánchóaⁿ m̄ tùi hit-ê piànthài koh hō͘ lí thòngkhó͘ ê goânthâu á-sī hēthóng siūkhì? Soah siūⁿ beh thoa koh khah chē lâng lo̍hkhì chiah kamgoān? 
而且,你為何不把怒氣針對那個變態且讓你痛苦的源頭或系統?卻想要拖更多人下去才甘願?

Wednesday, June 14, 2017

[畫] 中華民國開山聖王


Hù kū-nî ōe ê tô͘:
附去年畫的圖:
http://angatou.blogspot.tw/2016/10/blog-post.html


Nā ū kóa sîkan, chhiáⁿ chhamkhó chit tè iáⁿphìⁿ:
如果有時間,請參考這段影片:
https://youtu.be/zteesvMVngk

---
Pún-tô͘ lêngkám lâigoân:
本圖靈感來源:
https://goo.gl/3kkv0P

Sunday, June 11, 2017

[畫] 監督式 chhit-thô (監督式玩耍)


Kiâⁿ hiòng hui kàmtok-sek ê chhimchân ha̍ksi̍p chiah ū hó bīlâi. :-p
走向非監督式深度學習才有好未來。 :-p

Kóng--khílâi iā sī khóliân, chū sèhàn hông kàmtok koànsì, nā bô kuitēng, soah bē koànsì.
說來也是可憐,從小就被監督習慣了,要是沒有規定,反而不習慣。

Liân chhitthô mā tio̍h chiàu tōalâng ê ìsù, chit khoán gínná sengoa̍h ū-iáⁿ pi-ai.
連玩耍也得按照大人的意思,這種童年生活真的有夠悲哀。

Koanhē konghn̂g kap gínná chhitthô ê tāichì, chia ū kúi phiⁿ-á bûnchiuⁿ hō͘ ta̍kê chò chhamkhó:
有關公園與孩子玩耍的事情,這裡有幾篇文章給各位參考:

Sunday, June 4, 2017

[畫] 和諧鴿


Khòaⁿ tio̍h húnchiáu, tō chai hô-hâi kīn chāi gán chêng lo͘h.
看到粉鳥,就知道和諧近在眼前惹。