Tuesday, December 11, 2018

Monday, November 26, 2018

Kongtâu Te̍kkhoàichhia


In case you don't read Taiwanese, here is a version with Chinese annotation:
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1378

---
[English translation by aThiⁿ]

Gosh, it’s so good to know you’re still around. Sure is nice of you to
come watch over us folks and keep us safe from harm.

KONGTÂU ←→ REFERENDUM

Tâioân ←→ Formosa

HÔPÊNG KONGTÂU ←→ PEACE REFERENDUM

Monday, November 5, 2018

Chia̍h To̍k

Chē chē lâng lóng chai mûithé ē pàng to̍k, soah iā kài hèng chit bī ê to̍k. Chia̍h chi̍t ē koànsì, bô chham to̍k tiantó kámkak bô kiâm bô siam, bái lo̍h âu.

http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1349

Tuesday, October 23, 2018

Monday, October 8, 2018

TiongHôa Ìsek Pe̍h Chhiúloká


Pêⁿ pêⁿ sī Tionghôa chèngkhoân, hn̄g ê hit ê lâng lâng to chai i gûihiám, kīn ê chit kho͘ soah hàn tit ū lâng ē kiaⁿ.

---
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1293

Monday, September 17, 2018

[畫] Kā 汝 ê 名送乎 góaLí ê tiō sī góa ê, góa ê iûgoân sī góa ê.

Lí ta̍uhta̍uhá piàn chò sī góa, góa kanna khiàm lí ê miâ.

Lâng lâng lóng kóng góa ū miâ bô si̍t, m̄koh lí kui sengkhu lóng sī góa.

Lâi! Kā lí ê miâ sàng hō͘ góa.

Ùi kinnáji̍t khaisí, góa tiō sī lí, lí tiō sī góa.

Lán bē koh thiah hunlî...

---
[把你的名字送給我]

你的就是我的,我的仍是我的。

你漸漸變成了我,我只欠你的名字。

大家都說我有名無實,但你整個身體裡都是我。

來!把你的名字送給我吧。

從今天起,我就是你、你就是我。

我們將不再分離。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1218