Saturday, February 25, 2017

[畫] Tâioan・1947・Tâioan


Thiaⁿ kóng pat-lâng ê le̍k-sú khó͘-thiàⁿ lán tio̍h ài khì liáu-kái, án-ne chiah ū chhim-tō͘, chiah ū chìn-pō͘. Nā kóng tio̍h lán ka-tī ê oan-khut, soah lâng lâng lóng kóng èng-kai ài pàng hō͘ khì, mài koh oan...
聽說別人的歷史苦痛我們得去瞭解,這樣才是有深度、夠進步。而說到我們自己的冤屈,卻人人都說應該要放下它,別再冤[註1]。

Phiau-tê lâi chū Lí Kiâu ê 《埋冤・1947・埋冤》。
標題來自李喬的《埋冤・1947・埋冤》[註2]。

---
[註1] 台語的「冤」與「吵架」發音相同。
[註2] 埋冤的台語發音為「tâi-oan」,與台灣(tâi-oân)發音相近。

No comments:

Post a Comment