Saturday, April 1, 2017

[畫] 接無 tio̍h ê 墜落 (沒接到的墜落)


Chiok, tī chit ê siāhōe ni̍h, siōng khó-ài ê jio̍ksè cho̍kkûn: Jî-tông-cheh khoàilo̍k.
祝,在這個社會裡,最可愛的弱勢族群:兒童節快樂。

No comments:

Post a Comment