Wednesday, June 14, 2017

[畫] 中華民國開山聖王


Hù kū-nî ōe ê tô͘:
附去年畫的圖:
http://angatou.blogspot.tw/2016/10/blog-post.html


Nā ū kóa sîkan, chhiáⁿ chhamkhó chit tè iáⁿphìⁿ:
如果有時間,請參考這段影片:
https://youtu.be/zteesvMVngk

---
Pún-tô͘ lêngkám lâigoân:
本圖靈感來源:
https://goo.gl/3kkv0P

No comments:

Post a Comment