Monday, November 5, 2018

Chia̍h To̍k

Chē chē lâng lóng chai mûithé ē pàng to̍k, soah iā kài hèng chit bī ê to̍k. Chia̍h chi̍t ē koànsì, bô chham to̍k tiantó kámkak bô kiâm bô siam, bái lo̍h âu.

http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1349

No comments:

Post a Comment