Thursday, May 16, 2019

Hi Bāng... Mài Tn̄g (希望... mài 斷)


Tiongkokgí chùkái (中囯語注解): http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1723

No comments:

Post a Comment