Tuesday, December 20, 2016

[畫] 避風港Hái siōng ê tekpâi-á
Lí chóaⁿiūⁿ bô beh tò-tńg-khì
Hit ê
Pêng-an ê An-pêng-káng?

Thiⁿ téng ê goe̍hniû ah
Góa kamgoān tī hái-bīn siōng phû-tîm
Tī chia
Bô mā iáu ū lí unjiû ê kng-iáⁿ

Nā tńg-khì kàu
Pêng-an ê An-pêng-káng
Góa to̍kto̍k sī hit ê hông sokpa̍k
Tánthāi koh chi̍t pái chhut-hái
Thóthàn ê kangkhū nā-tiāⁿ

海上的膠筏阿
你為何不回到
那個
平安的安平港?

天頂的月娘阿
我寧願在這海面上浮沉
在這裡
至少還有你溫柔的光影

若是回去那
平安的安平港
我就只是那個被綑綁
等待下一次出海
賺錢的工具罷了

No comments:

Post a Comment