Monday, December 26, 2016

[畫] 被轉型的正義Khióngpò͘ ê kòekhì
Sī o͘-sek--ê
Hiānchúsî ê i
Si pe̍h-sek--ê

Lâng ê chènggī kan-na chi̍t chióng
Lán ê chènggī ū pah-gőa-gōa chióng

To̍kto̍k bô chèngsiông ê hit chióng

Lâng tui-kiû chènggī
Lán tui-sat chènggī

Sat bē oân--ê
Kā choánhêng--1-ē
Sio-bia̍t kiànkok to̍kli̍p ê ìchì
Ho̍ksāi giânlūn chū-iû ê ko-kùi

Khióngpò͘ ê kòekhì
Iáu-bē kòekhì
Tānsī lâng lâng lóng kóng
Lí tio̍h ài hoaⁿhí
I tio̍h ē kòekhì

Khióngpò͘ ê kòekhì
Chiong-kīn boa̍tkî

Chóng ū chi̍t ji̍t
Chèng-lâng hoaⁿhí
Phōaⁿ tio̍h pah-gőa-gōa chióng
Hông choánhêng ê chènggī

Lín kan-na siūⁿ beh choánhêng
Lín bô siūⁿ beh chènggī

---
恐怖的過去
是黑色的
現在的它
是白色的

人家的正義只有一種
我們的正義有百百種

偏偏沒有正常的那種

人家追求正義
我們追殺正義

殺不完的
把它轉型一下
燒滅建國獨立的意志
供奉言論自由的高貴

恐怖的過去
還未過去
但是大家都說
你得要歡喜
它就會過去

恐怖的過去
終近末期

總有一日
眾人歡喜
伴著百百種
被轉型的正義

你們只想要轉型
你們沒有想要正義

---

Pún tô͘ tâi-sû lâi-goân: 總統出席「2016世界人權日」活動

No comments:

Post a Comment