Wednesday, January 18, 2017

[畫] 尾溜


Lí mài siàu-siūⁿ kóng kāng chi̍t-ê pún-té, ē-tàng seⁿ chhut bô kâng ê bóe-liu.
你別妄想相同的本體,可以長出不一樣的尾巴。

---
Pún tô͘ ê lêng-kám lâi chū bāng-iú 劉運澤 tī pat-ūi ê lâu-ōe:
(本圖的靈感來自網友劉運澤在別處的留言:)
「黨國切割斷尾求生術:
可以檢討批評KMT甚至其隨附相關組織
但絕不能檢討到ROC政府」

No comments:

Post a Comment