Friday, July 28, 2017

[畫] 比慘人生


Sī siáⁿmi̍h khoán ê simlí, ē hō͘ lâng itti̍t siūⁿ beh kā katī hông khó͘to̍k, á-sī bô ìgī ê bô-liâu kòekhì the̍h chhutlâi liū koh liū, koh kóng kah chiok iāng--ê?
是什麼樣的心理,會讓人一直想要把自己被人虐待、或是無意義的無聊過去拿出來一講再講,還講得很得意?

Lí kám tio̍h ài iōng chit-khoán bô ìgī ê jînseng kenggiām, lâi chèngbêng lí ê "iu-siù"?
難道你就得以這種沒意義的人生經驗,來證明你的「優秀」?

Koh chài kóng, lí ánchóaⁿ m̄ tùi hit-ê piànthài koh hō͘ lí thòngkhó͘ ê goânthâu á-sī hēthóng siūkhì? Soah siūⁿ beh thoa koh khah chē lâng lo̍hkhì chiah kamgoān? 
而且,你為何不把怒氣針對那個變態且讓你痛苦的源頭或系統?卻想要拖更多人下去才甘願?