Sunday, September 24, 2017

[畫] Bīn, chheh


Chū "khaisim lôngtiûⁿ" ê sîtāi, góa tùi FB tō bô siáⁿ hèngchhù. Bē kì-e sī siáⁿmih sîchūn, FB chiâⁿ chò Tâi-tó-lâng siōng tiōngiàu ê bānglō͘ kauliû-só͘. Tōatōasèsè ê tāichì to lóng ài chiūⁿ FB chiah ē-ēng-tit.
從「開心農場」的時代起,我對 FB 就沒什麼興趣。忘了是什麼時候,FB 變成台島人最重要的網路交流所。大大小小的事情都得要上 FB 才行。

Tī 2013 nî ê Peh--goe̍h, góa ūi-tio̍h bó͘ chi̍t-kóa-á goânin, tī FB khui choan-ia̍h. Tī 318 liáuāu, hó-káu-ūn khì hō͘ ta̍kê chùì--tio̍h. FB ê chán-sò͘ chū ánne khaisí chengka. Kòethêng tiong iā siū chin chē lâng ê khansêng, chhutpán chi̍t pún chheh, koh sìkòe khì soankáng góa ê líliām.
在 2013 年的八月,我因為某些原因,在 FB 開了專頁。在 318 之後,好狗運被大家注意到。FB 的讚數就這樣開始增加。過程中也受到很多人的照顧,出版了一本書,還到處去宣講我的理念。

Kàu góa teh siá chit phiⁿ ê sî, FB choan-ia̍h ê chán-sò͘ sī 40,980. Chi̍t-ê góa liāusióng bē kàu ê sò͘jī.
到我在寫這篇的時候,FB 專頁的讚數是 40,980。一個我想也想不到的數字。

M̄koh, góa iûgoân bô hoattō͘ kah-ì FB.
不過,我還是沒辦法喜歡 FB。

Góa siūⁿ, hûiⁿti̍t mā bô beh koh soanthoân siáⁿ (góa kanna sī beh chò kìlio̍k, kìlio̍k chit ê sètāi ê chióngchióng). Tō sǹg ū-iáⁿ beh soanthoân, góa mā bô siūⁿ beh hông sokpa̍k tī chi̍t-ê liân katī tō khòaⁿ bē sūngán ê pêⁿtâi.
我想,反正也沒有要再宣傳什麼(我只想要記錄,記錄這個世代的種種)。就算真的想宣傳,我也不想再被綁死在一個連自己都看不順眼的平台。

Kántan kóng: chū kinnáji̍t khaisí, góa bô beh koh kā tô͘ khǹg tī FB téngbīn.
簡單來說:從今天起,我不會再把圖放在 FB 專頁上。

FB ê choan-ia̍h ē póliû kàu tangsî? Che góa katī mā bô ànsǹg. Chín tō seng khǹg--leh, āupái khòaⁿ ánchóaⁿ chiah-koh kóng.
FB 的專頁會保留到什麼時候?這我自己也沒什麼打算。目前就先放著,以後看怎麼樣再說。

Púnté góa ê "ki-tē" tō sī tī Blogger chia. Mā iáu-koh ū G+ kap Tumblr chit nn̄g-ê só͘chāi teh khǹg tô͘. Koh inūi khaisí bú Tâigí iáⁿphìⁿ, mā ke chi̍t-ê YouTube ê pîntō.
原本我的「基地」就是在 Blogger 這裡。也還有 G+ 跟 Tumblr 這兩個可以放圖的地方。另外因為開始弄台語影片,也多了個 YouTube 的頻道。

Chiòng iúchì nā ū-iân, thang tī téngbīn ū thê-khí ê bānglō͘ pêⁿtâi chhōe tio̍h góa, khòaⁿ góa ê chokphín. Nā chŏaⁿ bô koh kauchhap, ánne tō sī lán iânhūn chīn soah, iā bián ū siáⁿ ûi-hām.
眾友志若是有緣,可以在上面有提到的網路平台找到我、看我的作品。如果說就這樣沒了交集,那就是緣份已了,也不用有什麼遺憾。

Ūi-tio̍h beh hō͘ lán ū-iân ê iúchì khah hó chhōe, góa kā thâu-tú-á ū kóng--tio̍h ê liânkiat chénglí tī ēté. Nā ū-êng chiah chhiáⁿ lia̍t-ūi khah chia̍p lâi se̍hse̍h--leh:
為了方便讓有緣的友志找得到,我把剛剛有講到的連結整理在底下。要是有空,再請各位常來逛逛:

Blogger: http://angatou.blogspot.tw/
G+: https://goo.gl/ELRypX
Tumblr: https://thk-comic.tumblr.com/
YouTube: https://goo.gl/NSC4od

---
Tio̍h--lah, kinnáji̍t chit pak angátô͘, góa sī ti̍tchiap iōng ba̍kchiap ōe--ê. Lóng bô iōng iânpit phah-kó.
對了,今天這幅漫畫,我是直接用墨水畫的。完全沒用鉛筆打草稿。

Che sī góa tē-it-pái chèngsek iōng chit hō hongsek ōe-tô͘. Í-āu ē kèsio̍k ánne lâi liānsi̍p. :-)
這是我第一次正式用這種方式畫圖。以後會繼續進行這樣的練習。

Saturday, September 16, 2017

[畫] 造成教養問題 ê 專家


Siongsìn lí ê gínná, khah iâⁿ siongsìn hiah m̄chai toh-ūi puh--chhutlâi ê "choanka".

與其相信那些不知道哪裡冒出來的「專家」,不如相信你的孩子。

Thursday, September 7, 2017

[畫] 無正常 ê 正常

Tī chit-ê bô chèngsiông ê siāhōe, lán su-iàu chin chē chin chē ióngkhì, chiah ū hoattō͘ thè gínná chengchhú kàugia̍h ê khongkan kap sîkan, hō͘ in ētàng chèngsiông hoattián.

在這個不正常的社會,我們得要有很多很多的勇氣,才能夠替孩子爭取足夠的空間與時間,讓他們得以正常發展。


chhamkhó bûnchiuⁿ:

---
pó͘ 1-ê gínná kóng ê pòaⁿ-chhiòkhoe:

"Thǹg-kngkng sī bētàng nih? He siàng-phu mā lóng bô chhēng-saⁿ, kanna chhēng chi̍t-tiâu lāikhò͘ tō chhiong--chhutkhì ah." XD補一個小孩講的半開笑話的話:

「脫光光是不行膩?那個相撲也都沒穿衣服,只有穿一件內褲就衝出去了阿。」 XD

Sunday, August 27, 2017

[畫] 國 kaⁿ


Lí ê kokka
Sī góa ê kokkaⁿ

Lí kóng che sī lán khiākhí ê só͘chāi
Tio̍h iōngsim phahpiàⁿ
Thang hō͘ choân sèkài ê lâng chai

Lí ê jia̍tchêng sú lâng kámtōng
M̄koh
Kám ētàng khah hósim--leh
Gia̍h-thâu siòng chi̍t-ē-á hit-phiàn thianpông
Koh hiòng gōa ê thang kap mn̂g
Sī seⁿ chò siáⁿmih hêng?

Lí ê kokka
Sī góa ê kokkaⁿ

Sósî
Hông hìⁿsak tī thô͘kha

---
[華語翻譯]

你的國家
是我的國枷

你說這是我們生活的地方
要用心努力
好讓全世界的人都認識它

你的熱情另人感動

能不能拜託你
抬頭看看那一大片的天花板
還有對外的窗與門
是什麼樣子?

你的國家
是我的國枷

鑰匙
被丟棄在地

---
[注解]

「kaⁿ」是「監」ê 意思。

Wednesday, August 23, 2017

[畫] Soánte̍k 選擇


Nā soán m̄tio̍h, lí tiō thóngkhó͘ chi̍t-sì-lâng.
要是選錯,你就得痛苦一輩子。

Sunday, August 20, 2017

[畫] 中華(民國)臺灣


「臺灣是我的國家!它的名字叫中華民國!不是中華臺北!」

中華民國臺灣,又稱中華臺灣。

英文是 Chinese Taiwan,不可以是 Chinese Taipei。

反正大家都是 Chinese,這樣的稱呼最不政治,最務實了。

Friday, July 28, 2017

[畫] 比慘人生


Sī siáⁿmi̍h khoán ê simlí, ē hō͘ lâng itti̍t siūⁿ beh kā katī hông khó͘to̍k, á-sī bô ìgī ê bô-liâu kòekhì the̍h chhutlâi liū koh liū, koh kóng kah chiok iāng--ê?
是什麼樣的心理,會讓人一直想要把自己被人虐待、或是無意義的無聊過去拿出來一講再講,還講得很得意?

Lí kám tio̍h ài iōng chit-khoán bô ìgī ê jînseng kenggiām, lâi chèngbêng lí ê "iu-siù"?
難道你就得以這種沒意義的人生經驗,來證明你的「優秀」?

Koh chài kóng, lí ánchóaⁿ m̄ tùi hit-ê piànthài koh hō͘ lí thòngkhó͘ ê goânthâu á-sī hēthóng siūkhì? Soah siūⁿ beh thoa koh khah chē lâng lo̍hkhì chiah kamgoān? 
而且,你為何不把怒氣針對那個變態且讓你痛苦的源頭或系統?卻想要拖更多人下去才甘願?

Wednesday, June 14, 2017

[畫] 中華民國開山聖王


Hù kū-nî ōe ê tô͘:
附去年畫的圖:
http://angatou.blogspot.tw/2016/10/blog-post.html


Nā ū kóa sîkan, chhiáⁿ chhamkhó chit tè iáⁿphìⁿ:
如果有時間,請參考這段影片:
https://youtu.be/zteesvMVngk

---
Pún-tô͘ lêngkám lâigoân:
本圖靈感來源:
https://goo.gl/3kkv0P

Sunday, June 11, 2017

[畫] 監督式 chhit-thô (監督式玩耍)


Kiâⁿ hiòng hui kàmtok-sek ê chhimchân ha̍ksi̍p chiah ū hó bīlâi. :-p
走向非監督式深度學習才有好未來。 :-p

Kóng--khílâi iā sī khóliân, chū sèhàn hông kàmtok koànsì, nā bô kuitēng, soah bē koànsì.
說來也是可憐,從小就被監督習慣了,要是沒有規定,反而不習慣。

Liân chhitthô mā tio̍h chiàu tōalâng ê ìsù, chit khoán gínná sengoa̍h ū-iáⁿ pi-ai.
連玩耍也得按照大人的意思,這種童年生活真的有夠悲哀。

Koanhē konghn̂g kap gínná chhitthô ê tāichì, chia ū kúi phiⁿ-á bûnchiuⁿ hō͘ ta̍kê chò chhamkhó:
有關公園與孩子玩耍的事情,這裡有幾篇文章給各位參考:

Sunday, June 4, 2017

[畫] 和諧鴿


Khòaⁿ tio̍h húnchiáu, tō chai hô-hâi kīn chāi gán chêng lo͘h.
看到粉鳥,就知道和諧近在眼前惹。

Saturday, May 20, 2017

[畫] 食牛排較進步


Sitlé, phah chhíⁿ lí ê bîn.
失禮,拍醒汝个眠。

---
lâigoân:

Vivian Yen
母體外沒有比母體內進步為什麼要去母體外?
(吃牛排
---
Morpheus:
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.

Wednesday, April 19, 2017

[畫] 下體聲量Jessica Kuo
『關於不時有人認為「女人太有話語權」這件事,我怎麼想都覺得怪。
明明陰莖才是話語權的麥克風吧?聲量+++++』

Saturday, April 1, 2017

[畫] 接無 tio̍h ê 墜落 (沒接到的墜落)


Chiok, tī chit ê siāhōe ni̍h, siōng khó-ài ê jio̍ksè cho̍kkûn: Jî-tông-cheh khoàilo̍k.
祝,在這個社會裡,最可愛的弱勢族群:兒童節快樂。

Wednesday, March 22, 2017

[畫] 錢奴

Chí-iàu chi̍t ji̍t ūi chîⁿ só͘ khó͘, tō chi̍t ji̍t bô chin-chiàⁿ ê chū-iû.
只要一日為錢所苦,就一日無真正的自由。

Chîⁿ sī ké--ê, lâng chiah sī chin--ê。
錢是假的,人才是真的。

---
Nn̄g tè iáⁿ-phìⁿ:
兩段影片:

Thursday, March 9, 2017

[畫] 屎 ê 話屎

「Lí tō sī sim-koaⁿ lāi ū sái, chiah ē khòaⁿ lâng lóng sī sái!!」
「O͘h hio͘h~」

「你就是心裡頭有屎,才會看人家都是屎!!」
「喔是喔~」

Thursday, March 2, 2017

[畫] 台獨教父二人組


Chèng lâng: Tâi-oân sī to̍k-li̍p ê kok-ka, miâ kiò chò Tiong-hôa Bîn-kok.

Má Eng-Kiú: Tâi-oân tī 1912 nî tō sī to̍k-li̍p ê kok-ka ah.

Chèng lâng tōa-siaⁿ chhiò: Má--ê ū-iáⁿ khong-khong.

Chioh mn̄g: Tâi-oân sī tó chi̍t tang to̍k-li̍p--ê?


眾人:台灣是獨立的國家,名字是中華民國。

馬英九:台灣在 1912 年就是獨立國家了。

眾人大笑:馬的真是笨笨der。

請問:台灣是哪一年獨立的?


---
ref:

Monday, February 27, 2017

[畫] 過去--ê iáu bē 過去(過去的還未過去)


Lí kiò sī i chá tō kòe--khì
Bô siūⁿ tio̍h i iáu tiâu tī
Lí hit lia̍p chó͘-kong-á pó-pì
Chiah bô hō͘ in thâi tiāu ê thâu-khak--ni̍h

Kòe-khì tiâu tī hiān-chú-sî
Chí-sī bī-lâi ê kéng-tì

In hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí
Tán-thāi kòe-khì ū chi̍t ji̍t ē kòe-khì
Kàu sî
Bô lâng ē-thang koh chài siūⁿ khí

---
你以為它早就過去
想不到它仍嵌在
你那顆祖公仔保庇
才沒被他們殺掉的頭殼裡

過去嵌在現此時
指示未來的景緻

他們歡歡喜喜
等待著過去有一天會過去
到時候
沒人能夠再想起Saturday, February 25, 2017

[畫] Tâioan・1947・Tâioan


Thiaⁿ kóng pat-lâng ê le̍k-sú khó͘-thiàⁿ lán tio̍h ài khì liáu-kái, án-ne chiah ū chhim-tō͘, chiah ū chìn-pō͘. Nā kóng tio̍h lán ka-tī ê oan-khut, soah lâng lâng lóng kóng èng-kai ài pàng hō͘ khì, mài koh oan...
聽說別人的歷史苦痛我們得去瞭解,這樣才是有深度、夠進步。而說到我們自己的冤屈,卻人人都說應該要放下它,別再冤[註1]。

Phiau-tê lâi chū Lí Kiâu ê 《埋冤・1947・埋冤》。
標題來自李喬的《埋冤・1947・埋冤》[註2]。

---
[註1] 台語的「冤」與「吵架」發音相同。
[註2] 埋冤的台語發音為「tâi-oan」,與台灣(tâi-oân)發音相近。

Saturday, February 11, 2017

[畫] 無汝 ê tāi-chì(沒你的事)


Sin ê China chèng-hú thâi Chinese; kū-té ê China chèng-hú thâi Formosan.
新的 China 政府殺 Chinese;舊的 China 政府殺 Formosan。

Ah nā 228 kap in bô koan-hē, án-ne 64 sī iū koh kap lí ū siáⁿ tī-tāi? Lí khah m̄ khì kì-liām kî-thaⁿ kok-ka ê tô͘-sat sū-kiāⁿ kap khó͘-lān? (Ah, in-ūi ROC bô hoat-tōng mûi-thé soan-thoân, mā bô kiò ián-gē-kài siá koa lâi tài-tōng siā-hōe ê chêng-sū...)
如果 228 跟他們無關,那麼 64 又跟你有何干係?你怎麼不去紀念其它國家的屠殺事件跟苦難?(阿,因為 ROC 政府沒有發動媒體宣傳,也沒讓演藝界寫歌來帶動社會情緒…)

Koh kóng tò--tńg-lâi, chō-sêng 228 chhám-àn ê ROC chèng-hú iáu koh kui châng hó-hó, bô-iàu-bô-kín. Lí èng-kai kā tui-kiù chek-jīm kap chōe-hêng, kiò i tńg-khì Kim-mn̂g kap Má-chó͘, m̄-sī kā tòng chò kāng chi̍t-ke-hóe-á, tiàm hia "chòe-tīn" teh kì-liām hō͘ i thâi--sí ê hiaⁿ-tī chí-mōe.
話說回來,造成 228 慘案的 ROC 政府仍然完好如故、毫不在意。你應該追究它的責任跟罪行,叫它回去金門馬祖,而不是把它視為同一家人,在那邊「一起」紀念被它殺死的兄弟姐妹。

---
ref:
統戰新招?中國宣布將紀念 228 事件 70 周年,網友狠酸:那台灣也來紀念 64 天安門事件好了

Saturday, February 4, 2017

[畫] 全雞福、全家福、全加福


Ke nî ke hok-khì, choân ke pêng-an koh sūn-sī.
雞年加福氣,全家平安閣順sī。

[華語註釋] 在這裡,「雞、加、家」皆(故意)以 ke 發音。

Wednesday, January 18, 2017

[畫] 尾溜


Lí mài siàu-siūⁿ kóng kāng chi̍t-ê pún-té, ē-tàng seⁿ chhut bô kâng ê bóe-liu.
你別妄想相同的本體,可以長出不一樣的尾巴。

---
Pún tô͘ ê lêng-kám lâi chū bāng-iú 劉運澤 tī pat-ūi ê lâu-ōe:
(本圖的靈感來自網友劉運澤在別處的留言:)
「黨國切割斷尾求生術:
可以檢討批評KMT甚至其隨附相關組織
但絕不能檢討到ROC政府」

[話] 什麼是政治行動?


Che sī kū-nî chiap-siū úi-thok, thè Khai-ha̍k Bûn-hòa  chhut-pán-siā só͘ ōe ê chheh-phôe. Chheh-miâ hō chò "Siáⁿmi̍h Sī Chèngtī Hêngtōng?", sī chi̍t pún koan-hē tiat-ha̍k ê hoan-e̍k chheh.
這是去年接受委託,替開學文化出版社畫的封面。書名叫做《什麼是政治行動?》,是一本有關哲學的翻譯書。


Hit chūn chiap tio̍h chit-ê khang-khòe ê sî, láu-si̍t kóng ū tām-pó-á hoânló. Sim-koaⁿ lāi siūⁿ kóng: góa--piāng-ah, che chheh ê lōe-iông chiah ngē, góa kám ū châi-tiāu kā tha̍k liáu, koh ōe chhut ē-tàng ``cheng-ka tùi-ōe-sèng'' ê chheh-phôe tô͘?
那時候接到這個工作,老實說有一點點煩惱。心裡想說:我的天阿,這書的內容這麼硬,我有那個能力把它讀完、再畫出可以「增加對話性」的封面嗎?

Kì-tit góa chì-chió khai chiau-kòe chi̍t nn̄g lé-pài ê sî-kan, seng kā chheh ê hoan-e̍k cho͘-kó tha̍k---kòe, lâi koh tī thâu-khak lāi-té kho̍k-kho̍k siūⁿ, siūⁿ khòaⁿ tô͘ ài án-chóaⁿ ōe chiah hó.
記得我至少花超過一兩個禮拜的時間,先把書的翻譯草稿讀過, 然後在腦袋裡頭一直想,想說圖要怎麼畫才好。


Chi̍t khai-sī seng ōe ê hit tiuⁿ, sī nn̄g ê lâng bīn-tú-bīn teh "tùi-ōe". Ōe liáu, soah kám-kak bô kàu súi-khùi, sûi koh ōe tē 2 tiuⁿ, iā tō sī āu--lâi chiâⁿ-chò chèng-sek chheh-phôe ê hit tiuⁿ tô͘.
一開始先畫的那張,是兩個人面對面在「對話」。畫完之後, 卻覺得不夠好,馬上又畫第二張,也就是後來成為正式封面的那張圖。

 

Tē 2 tiuⁿ tô͘ ê siūⁿ-hoat, sī iōng "thâu" tāi-piáu su-sióng, ah chhiú piáu-sī "hêng-tōng". Koh ū, lāi-té ê lâng ê chhiú lóng seⁿ tī chêng-hia̍h, ì-sù sī "í hêng-tōng tián-hiān ka-tī ê su-khó kiat-kó". Chit ê kò͘-tô͘ sī ùi "thian-gô ê chhiú-iáⁿ" lâi--ê. Só͘-í ōe-bīn tiong-ng hit-ê o͘-lâng, thâu-hia̍h sī i ê chiàⁿ-chhiú, āu-khok sī i ê tò-chhiú. Siang-chhiú kap thâu-khak chiân-chò chi̍t chiah tian-gô.
第2張圖的想法,是以「頭」代表思想,手則表示「行動」。還有,裡頭的人的手都長在前額,意思是「以行動展現自己的思考結果」。這個構圖是從「天鵝的手影」來的。所以畫面中央那個黑人,額頭是右手,後腦杓是他的左手。雙手跟頭形成一隻天鵝。

Koh chài chi̍t hān, tō sī hit-ê o͘-lâng pún-té góa sī ōe Tang-A-lâng. Bóe-chhiú m̄ chai án-chóaⁿ khì siūⁿ tio̍h "o͘ thian-gô hāu-èng",  chŏaⁿ kā i ōe chò o͘-lâng.
還有一個,就是那個黑人我原本是畫東亞人。後來不知道怎樣去想到「黑天鵝效應」,就這樣把他畫成黑人。

Pōe-kéng ê ke-kui kap jia̍t-khì-kiû sī siōng bóe-á chia̍h siūⁿ tio̍h beh ka--khí-khì-ê. Tē 1 ê bo̍k-te̍k sī beh hō͘ ōe-bīn khòaⁿ--khí-lâi khah lāu-jia̍t--ê. Koh lâi tō sī kā sè-lia̍p ke-kui tòng chò sī cheng-thâng, tōa-lia̍p jia̍t-khì-kiû khòaⁿ chò sī nn̄g; kui ê pōe-kéng tō ná chhin-chhiūⁿ sèⁿ-miā tī-beh tàn-seng ê chêng-kéng. Che sī beh phì-jū chiòng-lâng ê su-sióng kap hêng-tong, ùi kēng-cheng kàu sán-seng kiat-kó ê hit ê kòe-thêng.
背景的氣球與熱氣球是最後才想到要加上去的。第一個目的是要讓畫面看起來比較熱鬧。再來就是把小顆氣球當做是精蟲,大的熱氣球當做是卵;整個背景就好像生命即將誕生的情境。這是為了譬喻眾人的思想與行動,從競爭到產生結果的那個過程。

Kóng kàu chia. Ta̍k-ê nā ū hèng-chhù chiah lô-hoân kā kau-koan--1-ē. Sui-jiân góa kó-hùi chá tō ji̍p kháu-chō, chheh bē chē bē chió góa lóng bô ke thàn ah sī kiám thàn. M̄-koh iā sī ǹg-bāng ta̍k-ê tàu chi-chhî kap kó͘-lē. Ló͘-la̍t.
說到這裡。大家如果有興趣再勞煩掏腰包買一本。雖然我的稿費已經入帳,書賣多賣少我都不會多賺或少賺。不過還是希望大家多支持與鼓勵。感謝。

Saturday, January 7, 2017

[畫] 車展 ê 主角(車展的主角)


Ba̍kchiu lia̍h lí kim-kim khòaⁿ
Simkoaⁿ lāi-té kho̍kkho̍k siūⁿ

Khòaⁿ lí bêlâng ê hêngthé
Siàusiūⁿ lí siau-hûn ê chìntōng

I teh siàusiūⁿ

``Chit sì-lâng
nā ū thang hō͘ góa khiâ--chi̍t-pái,
sí iā kamgoān...''

Tán lí sí liáu
Gún chiah ē kamgoān

---
目不轉睛地盯著你
在心裡耐不住地幻想著

看著你迷人的形體
肖想你銷魂的震動

他妄想著

「這輩子
要是能夠讓我騎上一次,
死也甘願…」

等你死透了
我們才會甘願

Sunday, January 1, 2017

[畫] 新年快樂七十冬


Chiok lia̍t-ūi sin ê chi̍t nî pêng-an sūn-sī.
祝各位新的一年平安順利。

---
Pún tô͘ lâigoân(本圖來源): Vivian Yen
把蔣氏銅像的手全部串起來,拿去基隆海邊排排站,起碼還可以提醒那些整天黑台獨的中華民國人,誰才是這座島上真正殺過人趕進海裡的傢伙。