Tuesday, December 11, 2018

Monday, November 26, 2018

Kongtâu Te̍kkhoàichhia


In case you don't read Taiwanese, here is a version with Chinese annotation:
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1378

---
[English translation by aThiⁿ]

Gosh, it’s so good to know you’re still around. Sure is nice of you to
come watch over us folks and keep us safe from harm.

KONGTÂU ←→ REFERENDUM

Tâioân ←→ Formosa

HÔPÊNG KONGTÂU ←→ PEACE REFERENDUM

Monday, November 5, 2018

Chia̍h To̍k

Chē chē lâng lóng chai mûithé ē pàng to̍k, soah iā kài hèng chit bī ê to̍k. Chia̍h chi̍t ē koànsì, bô chham to̍k tiantó kámkak bô kiâm bô siam, bái lo̍h âu.

http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1349

Tuesday, October 23, 2018

Monday, October 8, 2018

TiongHôa Ìsek Pe̍h Chhiúloká


Pêⁿ pêⁿ sī Tionghôa chèngkhoân, hn̄g ê hit ê lâng lâng to chai i gûihiám, kīn ê chit kho͘ soah hàn tit ū lâng ē kiaⁿ.

---
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1293

Monday, September 17, 2018

[畫] Kā 汝 ê 名送乎 góaLí ê tiō sī góa ê, góa ê iûgoân sī góa ê.

Lí ta̍uhta̍uhá piàn chò sī góa, góa kanna khiàm lí ê miâ.

Lâng lâng lóng kóng góa ū miâ bô si̍t, m̄koh lí kui sengkhu lóng sī góa.

Lâi! Kā lí ê miâ sàng hō͘ góa.

Ùi kinnáji̍t khaisí, góa tiō sī lí, lí tiō sī góa.

Lán bē koh thiah hunlî...

---
[把你的名字送給我]

你的就是我的,我的仍是我的。

你漸漸變成了我,我只欠你的名字。

大家都說我有名無實,但你整個身體裡都是我。

來!把你的名字送給我吧。

從今天起,我就是你、你就是我。

我們將不再分離。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1218

Monday, September 3, 2018

[畫] 永華不得超生

Teh phoephêng Tóngkok Théchè ê sî, tiāⁿtiāⁿ kanna Kokbîntóng hông kiāu, ah hit kho͘ Tionghôabînkok chŏaⁿ liângsè liângsè, ún taktak chē tiàm Tâioân ê sin siōng.

Nā kanna chaiiáⁿ beh hoán Kokbîntóng, soah bô tìkak būntê ê púnté sī Tionghôabînkok, sī ánchóaⁿ ētàng kóng katī sī To̍kphài?

Lán nā m̄ koatsim khiā khísin, kā khachiahphiaⁿ hit cho͘ sílâng kutthâu tàn khìsak, ánne tiō chùtiāⁿ kiâⁿ hiòng hit tiâu ū khì bô hôe ê "éng hôa lō͘".

---
批判黨國體制時,經常只有國民黨被電,然後那個中華民國就這樣一派輕鬆地穩坐在台灣身上。

若只懂得反國民黨,卻沒發覺問題的本體是中華民國,如何自稱為獨派?

我們若不下定決心站起身來,把背上那副死人骨頭拋掉,那麼就註定走向那條名為「永華」的不歸路。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1180

Thursday, August 9, 2018

[畫] 中華民國魂

Hông kiôngpek chiapsiū ê tāichì, kàu taⁿ soah chiâⁿ chò sengoa̍h kap susióng ê phiauchún. Iaukiû chokkûn ê chūiû kap hoattián, soah tiantó kò͘ lâng oàn.
被強迫中獎的事情,現今卻成了生活與思想的標準。要求族群的自由與發展,反而惹人厭。

Tī chēchē lâng lóng bē kìtit katī goânté sī siáⁿmi̍h lâng ê hiānchúsî, lán tio̍h kā khùila̍t khǹg tī kok chok ê chūngó͘ jīntông. Gígiân, kàuio̍k, kap bûnhòa, sī lán chit tāi bô tit cháusiám ê khangkhòe.
在許多人都忘了自己原本是誰的現在,我們得將力氣放在各族的自我認同。語言、教育,以及文化,是我們這一代無法逃避的工作。
 
Lán m̄thang koh kiâⁿ chhoa̍hlō͘, tòe lâng teh tuikiû he hiān ū hāukó, m̄koh bē kútn̂g ê sūkang.
我們別再走歧路,跟著人家追逐那些馬上見效、但不長久的事工。
 
Nā bô, kàu sî tiō sǹg lâng kiò lán Tâioân, lán ê lênghûn mā chá tiō hông tônghòa chò ROC.
否則,到時候就算人家叫我們台灣,我們的靈魂也早就被同化成 ROC。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1106

Sunday, August 5, 2018

[畫] 中華民國搶台灣


Tâioânlâng tī ROC ê tiûⁿ gia̍h TAIWAN ê kîpò͘, kîá hông chhiúⁿ khì, lâng mā hông kng chhutkhì.
台灣人在 ROC 的場子舉 TAIWAN 旗幟,旗幟被搶走,人也被扛出去。


Nā kóng ROC tiō sī Tâioân, sī ánchóaⁿ koh ē ū chit khoán hàmkó͘ tāi?
如果說中華民國就是台灣,為什麼還會有這種誇張的事情?

Sinbûn: 世大運搶奪台灣旗 涉案7單位互踢皮球
Thâukhíseng ê sūkiāⁿ: 170830阿璋遭黑衣人強擄事件始末

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1044

Thursday, July 5, 2018

[畫] Pat人ê身分証(別人的身分證)


The̍h si̍tbînchiá ngē tu hō͘ lí ê kòekî sinhūnchèng, ti̍tti̍t oànthàn lâng m̄ kā lí sêngjīn... Bô lí sī lâi loān ê m̄?

拿著殖民者硬塞給你的過期身分證,一直抱怨人家不承認你… 不然你是來亂的nih?

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣:http://www.beanstalk893.com.tw/forum_detail.php?info_id=866