Wednesday, January 18, 2017

[畫] 尾溜


Lí mài siàu-siūⁿ kóng kāng chi̍t-ê pún-té, ē-tàng seⁿ chhut bô kâng ê bóe-liu.
你別妄想相同的本體,可以長出不一樣的尾巴。

---
Pún tô͘ ê lêng-kám lâi chū bāng-iú 劉運澤 tī pat-ūi ê lâu-ōe:
(本圖的靈感來自網友劉運澤在別處的留言:)
「黨國切割斷尾求生術:
可以檢討批評KMT甚至其隨附相關組織
但絕不能檢討到ROC政府」

[話] 什麼是政治行動?


Che sī kū-nî chiap-siū úi-thok, thè Khai-ha̍k Bûn-hòa  chhut-pán-siā só͘ ōe ê chheh-phôe. Chheh-miâ hō chò "Siáⁿmi̍h Sī Chèngtī Hêngtōng?", sī chi̍t pún koan-hē tiat-ha̍k ê hoan-e̍k chheh.
這是去年接受委託,替開學文化出版社畫的封面。書名叫做《什麼是政治行動?》,是一本有關哲學的翻譯書。


Hit chūn chiap tio̍h chit-ê khang-khòe ê sî, láu-si̍t kóng ū tām-pó-á hoânló. Sim-koaⁿ lāi siūⁿ kóng: góa--piāng-ah, che chheh ê lōe-iông chiah ngē, góa kám ū châi-tiāu kā tha̍k liáu, koh ōe chhut ē-tàng ``cheng-ka tùi-ōe-sèng'' ê chheh-phôe tô͘?
那時候接到這個工作,老實說有一點點煩惱。心裡想說:我的天阿,這書的內容這麼硬,我有那個能力把它讀完、再畫出可以「增加對話性」的封面嗎?

Kì-tit góa chì-chió khai chiau-kòe chi̍t nn̄g lé-pài ê sî-kan, seng kā chheh ê hoan-e̍k cho͘-kó tha̍k---kòe, lâi koh tī thâu-khak lāi-té kho̍k-kho̍k siūⁿ, siūⁿ khòaⁿ tô͘ ài án-chóaⁿ ōe chiah hó.
記得我至少花超過一兩個禮拜的時間,先把書的翻譯草稿讀過, 然後在腦袋裡頭一直想,想說圖要怎麼畫才好。


Chi̍t khai-sī seng ōe ê hit tiuⁿ, sī nn̄g ê lâng bīn-tú-bīn teh "tùi-ōe". Ōe liáu, soah kám-kak bô kàu súi-khùi, sûi koh ōe tē 2 tiuⁿ, iā tō sī āu--lâi chiâⁿ-chò chèng-sek chheh-phôe ê hit tiuⁿ tô͘.
一開始先畫的那張,是兩個人面對面在「對話」。畫完之後, 卻覺得不夠好,馬上又畫第二張,也就是後來成為正式封面的那張圖。

 

Tē 2 tiuⁿ tô͘ ê siūⁿ-hoat, sī iōng "thâu" tāi-piáu su-sióng, ah chhiú piáu-sī "hêng-tōng". Koh ū, lāi-té ê lâng ê chhiú lóng seⁿ tī chêng-hia̍h, ì-sù sī "í hêng-tōng tián-hiān ka-tī ê su-khó kiat-kó". Chit ê kò͘-tô͘ sī ùi "thian-gô ê chhiú-iáⁿ" lâi--ê. Só͘-í ōe-bīn tiong-ng hit-ê o͘-lâng, thâu-hia̍h sī i ê chiàⁿ-chhiú, āu-khok sī i ê tò-chhiú. Siang-chhiú kap thâu-khak chiân-chò chi̍t chiah tian-gô.
第2張圖的想法,是以「頭」代表思想,手則表示「行動」。還有,裡頭的人的手都長在前額,意思是「以行動展現自己的思考結果」。這個構圖是從「天鵝的手影」來的。所以畫面中央那個黑人,額頭是右手,後腦杓是他的左手。雙手跟頭形成一隻天鵝。

Koh chài chi̍t hān, tō sī hit-ê o͘-lâng pún-té góa sī ōe Tang-A-lâng. Bóe-chhiú m̄ chai án-chóaⁿ khì siūⁿ tio̍h "o͘ thian-gô hāu-èng",  chŏaⁿ kā i ōe chò o͘-lâng.
還有一個,就是那個黑人我原本是畫東亞人。後來不知道怎樣去想到「黑天鵝效應」,就這樣把他畫成黑人。

Pōe-kéng ê ke-kui kap jia̍t-khì-kiû sī siōng bóe-á chia̍h siūⁿ tio̍h beh ka--khí-khì-ê. Tē 1 ê bo̍k-te̍k sī beh hō͘ ōe-bīn khòaⁿ--khí-lâi khah lāu-jia̍t--ê. Koh lâi tō sī kā sè-lia̍p ke-kui tòng chò sī cheng-thâng, tōa-lia̍p jia̍t-khì-kiû khòaⁿ chò sī nn̄g; kui ê pōe-kéng tō ná chhin-chhiūⁿ sèⁿ-miā tī-beh tàn-seng ê chêng-kéng. Che sī beh phì-jū chiòng-lâng ê su-sióng kap hêng-tong, ùi kēng-cheng kàu sán-seng kiat-kó ê hit ê kòe-thêng.
背景的氣球與熱氣球是最後才想到要加上去的。第一個目的是要讓畫面看起來比較熱鬧。再來就是把小顆氣球當做是精蟲,大的熱氣球當做是卵;整個背景就好像生命即將誕生的情境。這是為了譬喻眾人的思想與行動,從競爭到產生結果的那個過程。

Kóng kàu chia. Ta̍k-ê nā ū hèng-chhù chiah lô-hoân kā kau-koan--1-ē. Sui-jiân góa kó-hùi chá tō ji̍p kháu-chō, chheh bē chē bē chió góa lóng bô ke thàn ah sī kiám thàn. M̄-koh iā sī ǹg-bāng ta̍k-ê tàu chi-chhî kap kó͘-lē. Ló͘-la̍t.
說到這裡。大家如果有興趣再勞煩掏腰包買一本。雖然我的稿費已經入帳,書賣多賣少我都不會多賺或少賺。不過還是希望大家多支持與鼓勵。感謝。

Saturday, January 7, 2017

[畫] 車展 ê 主角(車展的主角)


Ba̍kchiu lia̍h lí kim-kim khòaⁿ
Simkoaⁿ lāi-té kho̍kkho̍k siūⁿ

Khòaⁿ lí bêlâng ê hêngthé
Siàusiūⁿ lí siau-hûn ê chìntōng

I teh siàusiūⁿ

``Chit sì-lâng
nā ū thang hō͘ góa khiâ--chi̍t-pái,
sí iā kamgoān...''

Tán lí sí liáu
Gún chiah ē kamgoān

---
目不轉睛地盯著你
在心裡耐不住地幻想著

看著你迷人的形體
肖想你銷魂的震動

他妄想著

「這輩子
要是能夠讓我騎上一次,
死也甘願…」

等你死透了
我們才會甘願

Sunday, January 1, 2017

[畫] 新年快樂七十冬


Chiok lia̍t-ūi sin ê chi̍t nî pêng-an sūn-sī.
祝各位新的一年平安順利。

---
Pún tô͘ lâigoân(本圖來源): Vivian Yen
把蔣氏銅像的手全部串起來,拿去基隆海邊排排站,起碼還可以提醒那些整天黑台獨的中華民國人,誰才是這座島上真正殺過人趕進海裡的傢伙。