Thursday, December 29, 2016

[畫] 對不起隨隨便便期待你


Bô kengkòe lín ê tông-ì
Tō tùi lín sánseng kî-thāi

Pháiⁿsè

Bô seng hó-siaⁿ-hó-soeh
Tō tùi lín sitbōng siūⁿkhì

Sit-lé

Sin ê chi̍t nî
Lán ū sin ê ǹgbāng

Lín an-sim chò lín ê bí-bāng
Góa kèsio̍k pó͘ góa ê phòa-bāng

---
沒經過你們的同意
就對你們產生期待

抱歉

沒先好聲好氣
就對你們失望生氣

失禮

新的一年
我們有新的向望

你們安心做你們的美夢
我繼續補我的破網(夢)

Monday, December 26, 2016

[畫] 被轉型的正義Khióngpò͘ ê kòekhì
Sī o͘-sek--ê
Hiānchúsî ê i
Si pe̍h-sek--ê

Lâng ê chènggī kan-na chi̍t chióng
Lán ê chènggī ū pah-gőa-gōa chióng

To̍kto̍k bô chèngsiông ê hit chióng

Lâng tui-kiû chènggī
Lán tui-sat chènggī

Sat bē oân--ê
Kā choánhêng--1-ē
Sio-bia̍t kiànkok to̍kli̍p ê ìchì
Ho̍ksāi giânlūn chū-iû ê ko-kùi

Khióngpò͘ ê kòekhì
Iáu-bē kòekhì
Tānsī lâng lâng lóng kóng
Lí tio̍h ài hoaⁿhí
I tio̍h ē kòekhì

Khióngpò͘ ê kòekhì
Chiong-kīn boa̍tkî

Chóng ū chi̍t ji̍t
Chèng-lâng hoaⁿhí
Phōaⁿ tio̍h pah-gőa-gōa chióng
Hông choánhêng ê chènggī

Lín kan-na siūⁿ beh choánhêng
Lín bô siūⁿ beh chènggī

---
恐怖的過去
是黑色的
現在的它
是白色的

人家的正義只有一種
我們的正義有百百種

偏偏沒有正常的那種

人家追求正義
我們追殺正義

殺不完的
把它轉型一下
燒滅建國獨立的意志
供奉言論自由的高貴

恐怖的過去
還未過去
但是大家都說
你得要歡喜
它就會過去

恐怖的過去
終近末期

總有一日
眾人歡喜
伴著百百種
被轉型的正義

你們只想要轉型
你們沒有想要正義

---

Pún tô͘ tâi-sû lâi-goân: 總統出席「2016世界人權日」活動

Tuesday, December 20, 2016

[畫] 避風港Hái siōng ê tekpâi-á
Lí chóaⁿiūⁿ bô beh tò-tńg-khì
Hit ê
Pêng-an ê An-pêng-káng?

Thiⁿ téng ê goe̍hniû ah
Góa kamgoān tī hái-bīn siōng phû-tîm
Tī chia
Bô mā iáu ū lí unjiû ê kng-iáⁿ

Nā tńg-khì kàu
Pêng-an ê An-pêng-káng
Góa to̍kto̍k sī hit ê hông sokpa̍k
Tánthāi koh chi̍t pái chhut-hái
Thóthàn ê kangkhū nā-tiāⁿ

海上的膠筏阿
你為何不回到
那個
平安的安平港?

天頂的月娘阿
我寧願在這海面上浮沉
在這裡
至少還有你溫柔的光影

若是回去那
平安的安平港
我就只是那個被綑綁
等待下一次出海
賺錢的工具罷了

Saturday, December 17, 2016

[畫] 最台的語言
Ū--tang-sî-á bô--tang-sî-á tō lâi hoe kóng i mā sī Tâigí; ah nā lâng teh thíchhiò Tâigí ê sî, i tō sûi koh piàn sêng m̄ sī Tâigí ah.
有事沒事就來跟你亂、說它也是台語;要是人家在訕笑台語,它就又馬上不是台語了。

Ū chi̍t khóan khòaⁿhoat, kóng siáⁿmi̍h Tâigí bē-tàng hō chò Tâigí, ài hō chò Bânlâmgí. Bô tō sī kóng siáⁿmi̍h Tâioân chit tè tósū téng-thâu ê gígiân lóng ē-tàng/èngkai kiò chò Tâigí.
有一種看法,說什麼台語不能稱為台語,得稱為閩南語。不然就是說什麼台灣這座島上的語言都可以/應該叫做台語。

Che ū-iáⁿ sī khiàmkhoat tìsek ê lâng chiah kóng ē--chhut-lâi ê chhiòkhoe [Chù 1]. (Lí kuikhì kóng choân Tâioân ê tāiha̍k lóng èngkai hō chò Tâioân-Tāiha̍k hó--ah.)
這真的是缺乏智識的人才說得出口的笑話[註1]。(你乾脆說全台灣的大學都應該叫做台灣大學好了。)

Bânlâmgí chit ê chhengho͘, sī ROC chènghú lâi Tâi í-āu chiah iū koh the̍h lâi sú-iōng ê [Chù 2]. Hiānchúsî Tâi-tó-lâng m̄ ùi le̍ksú sūsi̍t kap cho̍kkûn chú-tiuⁿ lâi khòaⁿthāi Tâigí chit ê koàn-iōng miâ, tiantó tòe ROC ê lapsap-pō͘ gōnggōng-se̍h. Hông sénáu sé kah ánne, mā sǹg sī chi̍t khoán sèkài kîchek lah~
閩南語這個稱呼,是 ROC 政府來台之後才又再拿來使用的 [註2]。現在台島人不從歷史事實跟族群主張來看待台語這個慣用名,反而跟著 ROC 的垃圾招式起舞。被洗腦洗成這樣子,也算是一種世界奇蹟啦~

--
[Chù 1] Tah kòe kúi-á-pái ê bûnchiuⁿ: 為什麼是「台語」而非「閩南語」? ( by 佛國喬) 
[註1] 貼過很多次的文章:為什麼是「台語」而非「閩南語」? ( by 佛國喬)

[Chù 2] Chhiáⁿ chhamkhó 《臺語方音符號》 chhehphôe:
[註2] 請參考《臺語方音符號》封面:


Goân-khí-seng, liân ROC katī iā sī tòe púnté ê koàn-iōng miâ, kā kiò chò Tâigí.
一開始,連 ROC 自己都是跟著原本的慣用名,稱之為台語。

Lâigoân: http://tsbp.tgb.org.tw/2012/07/kapm.html
來源:http://tsbp.tgb.org.tw/2012/07/kapm.html


Thursday, December 8, 2016

[畫] 國民黨化ed


頭上的青天白日,加上身體裡的熱血,就成了大家不離不棄的中華民國在台灣了阿~

別誤會,沒有人說國民黨比較好,只是要雞婆提醒大家:青天白日是多數台島人出生的預設值,而且不是睡一覺醒過來、覺醒一下就可以解除的。

沒有這一層認知跟自我提醒的話,再如何熱血拼命,都只是在強化「中華民國在台灣」。到頭來,就是「做功德做去墓仔埔」,而且到最後很可能會是自己躺在墓仔埔。

--
本圖靈感來源來自於網友:
「與其叫大家小心民進黨的國民黨化,還不如先小心自己的腦子國民黨化,啊不對,應該也沒辦法小心,因為早就國民黨化完成了。」

Monday, December 5, 2016

[畫] 己願他力最費力


天祐台灣,讓台灣得到一個天外飛來的「國家」,再靠著「投票」而「無意識建立了」一個「華人世界」的「民主國家」。

天祐台灣,讓台灣能夠在對於過去的苦痛產生集體失憶後,直接跳關展望美好的未來。

天祐台灣,讓台灣能夠在換了執政黨之後,隨即脫離受殖狀態。

天祐台灣,讓台灣能夠因為接受並自我認同為中華民國,獲得享受那縱橫於國際棋盤上的快感…

另外,不知道在 Trump 當選後哀嚎著世界末日的台島公民,有沒有因為蔡英文的一通電話覺得未來前景一片光明?