Thursday, December 29, 2016

[畫] 對不起隨隨便便期待你


Bô kengkòe lín ê tông-ì
Tō tùi lín sánseng kî-thāi

Pháiⁿsè

Bô seng hó-siaⁿ-hó-soeh
Tō tùi lín sitbōng siūⁿkhì

Sit-lé

Sin ê chi̍t nî
Lán ū sin ê ǹgbāng

Lín an-sim chò lín ê bí-bāng
Góa kèsio̍k pó͘ góa ê phòa-bāng

---
沒經過你們的同意
就對你們產生期待

抱歉

沒先好聲好氣
就對你們失望生氣

失禮

新的一年
我們有新的向望

你們安心做你們的美夢
我繼續補我的破網(夢)

Monday, December 26, 2016

[畫] 被轉型的正義Khióngpò͘ ê kòekhì
Sī o͘-sek--ê
Hiānchúsî ê i
Si pe̍h-sek--ê

Lâng ê chènggī kan-na chi̍t chióng
Lán ê chènggī ū pah-gőa-gōa chióng

To̍kto̍k bô chèngsiông ê hit chióng

Lâng tui-kiû chènggī
Lán tui-sat chènggī

Sat bē oân--ê
Kā choánhêng--1-ē
Sio-bia̍t kiànkok to̍kli̍p ê ìchì
Ho̍ksāi giânlūn chū-iû ê ko-kùi

Khióngpò͘ ê kòekhì
Iáu-bē kòekhì
Tānsī lâng lâng lóng kóng
Lí tio̍h ài hoaⁿhí
I tio̍h ē kòekhì

Khióngpò͘ ê kòekhì
Chiong-kīn boa̍tkî

Chóng ū chi̍t ji̍t
Chèng-lâng hoaⁿhí
Phōaⁿ tio̍h pah-gőa-gōa chióng
Hông choánhêng ê chènggī

Lín kan-na siūⁿ beh choánhêng
Lín bô siūⁿ beh chènggī

---
恐怖的過去
是黑色的
現在的它
是白色的

人家的正義只有一種
我們的正義有百百種

偏偏沒有正常的那種

人家追求正義
我們追殺正義

殺不完的
把它轉型一下
燒滅建國獨立的意志
供奉言論自由的高貴

恐怖的過去
還未過去
但是大家都說
你得要歡喜
它就會過去

恐怖的過去
終近末期

總有一日
眾人歡喜
伴著百百種
被轉型的正義

你們只想要轉型
你們沒有想要正義

---

Pún tô͘ tâi-sû lâi-goân: 總統出席「2016世界人權日」活動

Tuesday, December 20, 2016

[畫] 避風港Hái siōng ê tekpâi-á
Lí chóaⁿiūⁿ bô beh tò-tńg-khì
Hit ê
Pêng-an ê An-pêng-káng?

Thiⁿ téng ê goe̍hniû ah
Góa kamgoān tī hái-bīn siōng phû-tîm
Tī chia
Bô mā iáu ū lí unjiû ê kng-iáⁿ

Nā tńg-khì kàu
Pêng-an ê An-pêng-káng
Góa to̍kto̍k sī hit ê hông sokpa̍k
Tánthāi koh chi̍t pái chhut-hái
Thóthàn ê kangkhū nā-tiāⁿ

海上的膠筏阿
你為何不回到
那個
平安的安平港?

天頂的月娘阿
我寧願在這海面上浮沉
在這裡
至少還有你溫柔的光影

若是回去那
平安的安平港
我就只是那個被綑綁
等待下一次出海
賺錢的工具罷了

Saturday, December 17, 2016

[畫] 最台的語言
Ū--tang-sî-á bô--tang-sî-á tō lâi hoe kóng i mā sī Tâigí; ah nā lâng teh thíchhiò Tâigí ê sî, i tō sûi koh piàn sêng m̄ sī Tâigí ah.
有事沒事就來跟你亂、說它也是台語;要是人家在訕笑台語,它就又馬上不是台語了。

Ū chi̍t khóan khòaⁿhoat, kóng siáⁿmi̍h Tâigí bē-tàng hō chò Tâigí, ài hō chò Bânlâmgí. Bô tō sī kóng siáⁿmi̍h Tâioân chit tè tósū téng-thâu ê gígiân lóng ē-tàng/èngkai kiò chò Tâigí.
有一種看法,說什麼台語不能稱為台語,得稱為閩南語。不然就是說什麼台灣這座島上的語言都可以/應該叫做台語。

Che ū-iáⁿ sī khiàmkhoat tìsek ê lâng chiah kóng ē--chhut-lâi ê chhiòkhoe [Chù 1]. (Lí kuikhì kóng choân Tâioân ê tāiha̍k lóng èngkai hō chò Tâioân-Tāiha̍k hó--ah.)
這真的是缺乏智識的人才說得出口的笑話[註1]。(你乾脆說全台灣的大學都應該叫做台灣大學好了。)

Bânlâmgí chit ê chhengho͘, sī ROC chènghú lâi Tâi í-āu chiah iū koh the̍h lâi sú-iōng ê [Chù 2]. Hiānchúsî Tâi-tó-lâng m̄ ùi le̍ksú sūsi̍t kap cho̍kkûn chú-tiuⁿ lâi khòaⁿthāi Tâigí chit ê koàn-iōng miâ, tiantó tòe ROC ê lapsap-pō͘ gōnggōng-se̍h. Hông sénáu sé kah ánne, mā sǹg sī chi̍t khoán sèkài kîchek lah~
閩南語這個稱呼,是 ROC 政府來台之後才又再拿來使用的 [註2]。現在台島人不從歷史事實跟族群主張來看待台語這個慣用名,反而跟著 ROC 的垃圾招式起舞。被洗腦洗成這樣子,也算是一種世界奇蹟啦~

--
[Chù 1] Tah kòe kúi-á-pái ê bûnchiuⁿ: 為什麼是「台語」而非「閩南語」? ( by 佛國喬) 
[註1] 貼過很多次的文章:為什麼是「台語」而非「閩南語」? ( by 佛國喬)

[Chù 2] Chhiáⁿ chhamkhó 《臺語方音符號》 chhehphôe:
[註2] 請參考《臺語方音符號》封面:


Goân-khí-seng, liân ROC katī iā sī tòe púnté ê koàn-iōng miâ, kā kiò chò Tâigí.
一開始,連 ROC 自己都是跟著原本的慣用名,稱之為台語。

Lâigoân: http://tsbp.tgb.org.tw/2012/07/kapm.html
來源:http://tsbp.tgb.org.tw/2012/07/kapm.html


Thursday, December 8, 2016

[畫] 國民黨化ed


頭上的青天白日,加上身體裡的熱血,就成了大家不離不棄的中華民國在台灣了阿~

別誤會,沒有人說國民黨比較好,只是要雞婆提醒大家:青天白日是多數台島人出生的預設值,而且不是睡一覺醒過來、覺醒一下就可以解除的。

沒有這一層認知跟自我提醒的話,再如何熱血拼命,都只是在強化「中華民國在台灣」。到頭來,就是「做功德做去墓仔埔」,而且到最後很可能會是自己躺在墓仔埔。

--
本圖靈感來源來自於網友:
「與其叫大家小心民進黨的國民黨化,還不如先小心自己的腦子國民黨化,啊不對,應該也沒辦法小心,因為早就國民黨化完成了。」

Monday, December 5, 2016

[畫] 己願他力最費力


天祐台灣,讓台灣得到一個天外飛來的「國家」,再靠著「投票」而「無意識建立了」一個「華人世界」的「民主國家」。

天祐台灣,讓台灣能夠在對於過去的苦痛產生集體失憶後,直接跳關展望美好的未來。

天祐台灣,讓台灣能夠在換了執政黨之後,隨即脫離受殖狀態。

天祐台灣,讓台灣能夠因為接受並自我認同為中華民國,獲得享受那縱橫於國際棋盤上的快感…

另外,不知道在 Trump 當選後哀嚎著世界末日的台島公民,有沒有因為蔡英文的一通電話覺得未來前景一片光明?

Tuesday, November 29, 2016

[活動]【#27 廢死星期四x怕死讀書會】畫漫畫 ‧ 話廢死


這張圖是今年二月份《廢話電子報2016年228特刊》的插圖。

構圖裡頭扣下死刑板機的,是染黑的自白、是不全的證據。

但今天這一則不是要談中華民國在台灣的死刑問題,而是藉這張圖宣傳一下後天(12/01)的活動:
【#27 廢死星期四x怕死讀書會】畫漫畫 ‧ 話廢死
  • 時間:2016年12月1日(四)晚上七點
  • 地點:廢死聯盟 (台北市北平東路7-4號2樓,近捷運善導寺站一號出口)
這一場會講些什麼呢?我預計除了還是會介紹一下自己過去到現在的題材與畫風變化、分享一些創作上的林林總總,再來就是談談之前其它場次比較少著墨的觀點:一個是我對死刑與國家暴力的思考,一個是我對於孩子的理解與教育的想像。這兩者看似無關,但對我來說都跟建國一樣,是身而為人的基本權力與權利議題,也是建國路上或許常被忽視、但我認為無可迴避的議題。

當然,大部份的時間我還是講台語,歡迎大家前來練聽力(記得點上方連結報名)。

Hó, góa beh kín lâi-khì chúnpī iánkáng ê lōeiông ah... XD

Sunday, November 27, 2016

[畫] 沒文化素養的人只能破壞文化馮翊綱談文化總會:沒文化素養的人 只能破壞文化

說得一點也沒錯,自從 ROC 來台後,就一直上演這樣的情節。

感謝相聲瓦舍親自示範「只有中華文化才是文化」的大中華沙文主義與視角。

Thursday, November 24, 2016

[畫] 好象真的有文化


這種把低級歧視無聊當有趣的東西,聽說是有文化的人最愛的消遣之一:
https://youtu.be/8pyvcNKsEGI

有時候會想起那段看著這種東西會哈哈大笑而不覺有異的單蠢歲月。

Tuesday, November 22, 2016

[畫] 聽長輩的話

長輩的話要好好聽進去,才不會輸在奴力的起跑點。

Friday, November 11, 2016

[活動] THK原稿展台中場開幕座談《被殖入的意識--縱橫於無國之島的中華一條龍》


圖引自舊作《[畫] 中華一條龍》。

感謝基進黨台中黨部以及好民文化行動協會的聯繫與佈展… 是的,我又要去台中了,就是明天(又拖到活動前一天才在貼活動消息… Orz),時間與地點如下:
時間:11/12(六) 2pm - 4pm
地點:好民文化行動(台中市中區綠川西街59巷10號)

如果有空歡迎前來參與,讓我們聊聊台島人被殖入的中華意識,讓我們想想為什麼台灣建國不能只是換個名字、修個憲法就當做任務完成…

活動相關頁面:
https://goo.gl/YUWxHa
https://goo.gl/D9X6A6

展覽相關資訊:
【展  期】2016.11/12 - 12/10
【營業時間】Mon - Fri 11pm - 7pm
     Sat - Sun 11am - 5pm
【展覽地點】好民文化行動(台中市中區綠川西街59巷10號)
【聯絡電話】04-2223-1523
【主辦單位】基進黨台中黨部
【協辦單位】好民文化行動協會

Tuesday, November 8, 2016

[畫] 看不見的委屈


你很可能看過、也確信某些像是這樣的「教養方式」:賞罰分明、適當處罰小孩、讓他們知道做錯了什麼… 然後你就能教出負責任、懂事,將來可以縱橫天下、足具遠見的領袖小天才。

對於孩子,無論是哪種形式的處罰都是他律,而且常常會因為誤判而造成程度不一的委屈與心理傷害。如果透過處罰用來處理手足間的衝突,那麼更容易造成手足之間的相互怨懟。

以孩子打人為例,有時候是發展過程中的過渡(例如兩三歲的幼兒;過程中不是放著不管,但我的能力、經驗,以及本則圖文的篇幅,無法在這裡告訴你如何協助其度過此一階段),有時候是因為有其它事情的累積。這些都需要大人給予協助,而協助的方式不包括任何形式的處罰。

當然,大人不是天生就懂得如何協助小孩;那是需要用心練習的。大人要先學著觀察、推敲、與孩子對話,或陪伴。而在練習之前,要先放掉「適當處罰」這種自我合理化的「訓練觀點」。要知道訓練就只是訓練,訓練不是教育的任何一環。你可以訓練家裡的小貓小狗,但你不該想要訓練家裡的小孩。

試著看懂孩子的「脫序」行為。在拿掉處罰這層煙霧彈之後,你會驚訝於大人誤解小孩的頻率高到可以當做導航訊號的載波[註]。


[註] 工程屬性冷笑話,看不懂請不要太在意

Friday, November 4, 2016

[話] 自願被和平


一張還沒過時的舊圖:[畫] 228 被和平紀念日
一則不算新聞的新聞:兩岸簽署和平協議?陸委會重申:需國內高度共識

只要有體悟到民進黨政府、早就是自願被中華民國體制收編的執政黨一事的人,就知道為什麼我說這個新聞不算是新聞… 因為他們一直在往這個方向… 進步。

至於不知道「協議」是什麼的人,可以請他們看看姜皇池教授這篇投書:《規劃和平條約 而非和平協議》。

對了,都還沒有提到《十七條協議》捏…

回到新聞本身的「國內高度共識」,這就是典型的「進步到忘了基本生存與概念」。明知道成為中國內政問題是死路一條、明知道台島人被ROC洗了數十年、洗到對和平條約沒有基本認知,卻還要假惺惺地說「共識」,這要不是無知就是陰險。

到底台島人何時才能看穿這一類「假進步之名行誘殺之實」的技倆、不會在「矇著頭追求進步」的過程跌進萬劫不復的深淵呢?我不知道,真的不知道。

最後,如果你對前述那一些早已知悉,那麼請牢記中華民國在台灣的問題,不要直接落入台灣就是中華民國的視角。

[畫] 家庭成員的營利績效


或許你沒注意過,但有的人就是用營利跟績效的概念在跟家人相處,而且他們認為這樣是為了對方好。

Wednesday, November 2, 2016

[畫] 高級的叫聲


兩代之後,所有的雞都只會鳥叫聲,而且一切看起來是那麼地自然。

從此之後,進步的禽鳥界再也容不下偏雞的聲音。

Sunday, October 30, 2016

[畫] 跟你的下一代說你的母語


一件真實發生的事情:https://goo.gl/iuTLga

在台島上除了華語族,為什麼上一代不跟下一代講自己的母語?為什麼上一代在「抱怨」下一代已經不會說自己的母語時,常常忽略了自己也早已不再跟下一代使用母語的實況?

很大的一個原因,就是在這超過半個世紀的社經與文化殖民統治後,華語成為這個島上唯一的標準存在,並且是一種中性自然的存在。於是其它母語便成了非中性的、不自然的存在。

所以當有人拼了命想要講自己的母語時,輕則招來異樣的眼光(你幹嘛講這個、我又聽不懂),重則被指為麻煩製造者(你不要這樣、這樣會讓大家都不能好好做事),甚至被代位為語言壓迫者(你這麼堅持講__語,是在欺負我聽不懂嗎?)。

上一段裡的括號情境,一直都在上演。而括號裡的反應,幾乎都可以歸因於「無受殖感」。

如果前述的情境裡,你想到的是台語而不是其它語言,可能的原因有幾個。可能你的母語是台語、而且你努力地為它戰鬥著,因此你常常在日常中遇到那些情境;可能你的母語不是台語,但因為台語使用者的基數相對較多,也常被拿來鞭,所以在印象裡這些事情就只是台語會遇到的狀況。(說到這裡,各位可以試著用台島上其它非華語語族的母語代入前述情境,試試看有什麼不一樣?又為什麼會不一樣?或者為什麼會讓你『覺得』不一樣?)

是的,在檢討這樣的情況時,必須認知到造成此等情境的原兇、是那個掌握資源的中華民國政府。但若在具有這樣的認知並意識到問題之後,卻無法開始認真思考反制之道並為自己的語族奮鬥、甚至回過頭來接受現況且將奮鬥者視為各種麻煩,那麼無論就消極面或積極面而言,你就幾乎註定成為幫兇。

Thursday, October 20, 2016

[畫] ROC 語言殖訓成果


這是常見的狀況:大人之間講台語,但對著小孩一定轉成華語頻道,即便那個小孩剛剛才在你面前講著流利的台語。

但我不會怪這位阿桑(及其代表的怪象)。阿桑表現出來的,正是中華民國在台灣數十年來,透過政治、教育、媒體娛樂,多管齊下的殖民規訓成果。

如果你未曾察覺,請在日常生活中多多觀察;如果你已經察覺,那麼你可以開始有意識地對抗心中的小警總。

對了,我沒有說大家都該講台語(反倒是有人一直認為大家都該講華語),但我只能就自己所屬語族進行戰鬥,而我也必然跟其它同受壓迫的語族站在一起。

如果你的族語不是台語,你也有你的戰鬥位置,而且你要先能感受你的族語所面臨的問題。第一個可能的步驟是:察覺到華語在台島上、透過政治力量成為中性存在的怪異現狀。

如果你就是華語族群,請記得大家在抨擊的不是華語本體,而是那個以華語來壓迫的政權(及其無所不在的小幫手們)。因此你不用背負什麼原罪,除非,你也認為大家「都應該要」講華語。

Friday, October 14, 2016

[畫] 風味異常的農藥


架上玲瑯滿目、各種風味的農藥,不只好喝,而且不容易戒掉。


---
從來沒想過這兩隻蟲會再次登上版面:
angatou.blogspot.tw/2015/04/blog-post_24.html

Tuesday, October 11, 2016

[畫] 加強弱點


今天在路上看到的補習班廣告,不禁覺得有趣:加強你的弱點,讓你的弱點越來越強(?

原本這是要當做 #廢圖 來耍冷的,但隨即就想到,台灣有好多人,正用盡一生的愛在針對台灣最大的弱點進行加強,讓那個弱點越來越強、越來越牢不可破。

台灣最大的弱點,就是那個中國內戰遺緒、來台強佔、還帶賽引著新中國前來糾纏不清的、千秋萬世殖到永遠的中華民國。

什麼時候,台島人才會發現看似採用最小阻力之路、好像很有效率的補習班是有問題的?

Monday, October 10, 2016

[畫] 台獨教父,之一

 
 
請先細細品味這篇報導:《李登輝:台灣認同已發展成「台灣中華民國」》
 
如此一來,某些缺漏的環節就補起來了。

說來諷刺,台島人公認的台獨教父截至目前為止有兩位,一位是李登輝,另一位則是李登輝在選戰期間、牽起手大喊「我是新台灣人」的馬英九。

這樣的諷刺,或許是歷史的必然,畢竟它顯示了台島人對於獨立、建國等議題的認知錯亂。這一切雖然錯亂得令人無奈,但卻是台島人獲得真正的重生之前、需要跨越的建礙。

有人或許會問:難道李登輝這樣的務實路線有錯嗎?

我說:這不叫務實路線,這叫做「什麼都不用做路線」;直接就接受中華民國在台灣,你還需要做什麼?你老李自己都說「就算真的這麼做了,不只是中共,連美國也會受到刺激吧」,那麼你到底還能做什麼?

話又說回來,什麼都不做、就什麼都不會錯,看來還真的是沒有錯的路線。

Wednesday, October 5, 2016

[畫] 被牽著走的獨立自主


換了個牽著牛鼻環的人,他或許真的比較善意,也或許比較能談條件,但他極有可能只想要繼續牽著牛鼻環,而沒有打算要讓你真的自由。

無論是誰來牽,只要牛鼻環還在,你就無法真的自由。

牛鼻環是外來的,或許你早已習慣它的存在,甚至覺得它是你身體的一部份,或是有一種「戴著它才不會迷失方向」的安全錯覺。

但它終究不是你,也不可能轉化為無害的裝飾品。只要它在你的身上,就是壓迫與奴役的絕佳施力點。

可以勤奮認真地當台灣牛,但不要沒頭沒腦地當台灣奴。

---
前一篇擴散度不太理想,所以在這裡夾帶廣告前一篇的演講連結:
視角與框架--無國之島的認同與追尋

Sunday, October 2, 2016

[話] 視角與框架--無國之島的認同與追尋

這是前陣子去台中一中演講的內容。為了上字幕,多花了我好幾週的時間… 興囧
https://youtu.be/UvC5ZVo-_9k?list=PL_G_Ob084WFoWP0qe2nJVqgRjs82FaFC9

  
影片總共分為三段,點進去 YouTube 的頁面後,應該可以在右邊看到全部的列表。另外若是聽不懂台語的朋友,可開啟 YouTube 的字幕功能。

當時答應要去講的時候,由於對象不是原本的讀者群,所以在內容方面「相對保守」;但正因為相對保守,所以比較適合給同溫層邊緣、甚至同溫層外的人看。

在上字幕的過程,反覆看自己當時講的東西,才注意到有些段落講得太跳躍或不甚精確。另外,也發現偶爾會有「聽不清楚自己在講什麼」的窘況… XD

自從去年底出書後,先由出版社五花鹽籌劃了三場新書發表座談,之後也陸續應網友與朋友的邀請,在幾場性質不一的場合、講述有關自己的漫畫創作與政治觀點等。在這過程中,我從最早希望網友不要把跟我的合照公開貼出、到後來願意接受訪問、到現在自己整理字幕上傳分享… 這不到一年之內的「轉變」,要不是像這樣親身經歷過,我自己是怎麼樣都無法想像的。

台中一中的這一場不是第一場,但如前面提到的,我認為這一場的內容是比較適合當做「第一步」的。如果你看了之後認為有幫助,歡迎多多分享。當然內容只是個人的所知所得,錯誤有多少我自己也不曉得,故請當做觀念交流跟思考激盪,而不是什麼正式課程教學。

其它還有幾場性質不太一樣的座談錄影內容,有時間的話我一樣會自己上字幕,然後再分享給各位。

Saturday, October 1, 2016

[畫] 山頭痛


Soaⁿ thâuthiàⁿ, soaⁿthâu thiàⁿ.

山、頭痛;山頭、痛。

這張圖是之前替《Aurore Formosane France 黎島》某一期畫的圖。這兩天又看到三立陳雅琳團隊對於台灣礦業的特別報導(見下方影片),想起這張圖,也想起這令人悲傷又憤怒的土地傷痕。

Wednesday, September 28, 2016

[畫] 中華民國憲法基本常識


新聞一則:《馬英九開課授業 黃國昌聽完嘆:欠缺基本常識


說真的,有時候會懷念自己以前只會嘲笑馬英九、把他當笨蛋的美好日子…
 
貼心小連結:中華民國憲法增修條文全文

--
ref:

1. 本圖感謝自由電子報這麼讚的資料照片
2. 戰神FB原文

Tuesday, September 27, 2016

[畫] 半天颱風假是一種新潮流(嗎)


是的,決策是有依據的。

但有些決策模型,顯然少了某些重要的參數可供調整。

Lín kám sī m̄bat tī pháiⁿ thiⁿsî khiâ o͘tó͘bái? Lín kám sī lia̍hchún chi̍t hāpan hākhò, lâng tio̍h sûi ētàng tńg khì kàu chhù lāi?

(剛畫好沒多久,就看到新的相關影片:https://goo.gl/AECYWc

Monday, September 19, 2016

[畫] 進步的旁觀者


超然、中立、客觀… 彷彿你自己不在其中…

當你不與受壓迫者站在一起,或者當你未能察覺自已亦是受壓迫者,那麼你就註定站在一個旁觀指導的角色,並且不斷產出看似進步、但脫離現實的觀點。更糟的情況是,你將成為壓迫者,但你仍自以為與受壓迫者同一陣線。

巨龍就在一旁,我只是拼命地不想成為牠的糞便的一部份,你卻把我說得比巨龍還可怕。

你的很多觀點,來自於虛假的錯誤印象。

牠是巨龍,而你應該擦亮眼。

Monday, September 12, 2016

[畫] 說(中華民)國語本圖來自於 Jiru Piring 的這一則貼文:http://goo.gl/bx83UR語言從來就不是中性的。華語在這塊土地上成為「中性」甚至「超然」的主流語言 ,其歷程完全是政治權力充份展現的結果。

是的,在現時的現實裡,華語早已成為多數台島人的母語,也是多數人不曾察覺其高度政治意涵的「國語」。但於此同時,不該將現今的一切視為理所當然,更不應該將帶有反抗意識或自我追尋的語言選擇貶為莽動、甚至視為敵人。

(在這裡順帶重申我個人選擇台語書寫系統的理由:當我有更好的選擇時,我便無需屈就中華民國給我的規範,特別是我的行動帶有自我復建與反抗用意時更是如此。因此,我選擇有著百年以上實戰經驗與眾多文獻的教會羅馬字,而不是中華民國教育部頒定的臺羅拼音方案。選擇教羅不但是對於中華民國規範的反抗,也為了更能夠與這塊土地的過去產生連結。)

回到 Jiru Piring 的文章,對我而言其重點有兩個。一個是「無法說自己族語,而需要借用其它語言來反抗華語覇權」的悲哀,一個則是「說族語就是丟臉」的無奈。對於前者,我僅能理解但無法真實體會;對於後者,我想身為台語語族的感受是極其深刻的。

反抗吧,無論在哪個層面。當然如果你恰為無需或不願反抗的一員,或是終生無法感受此類受迫現實的幸運兒,那麼請好好過你的日子;我會在羨慕你的同時繼續反抗。

---
[註] 圖中的「yaku」與「isu」是 Turuku 的「我」與「你」;右方的台語使用者,則採用一般未學過台語書寫的台島華語人所使用的「火星文」,一方面表示發音的不精確(例如『挖』,漏了台語的濁音g),一方面表示對台語的陌生。

Sunday, September 4, 2016

[畫] 中華民國新國幣:尊嚴


借用不具名網友金句:「我也想要尊嚴啊,越多越好,戶頭裡的尊嚴嚴重短缺啊…。」

從今而後,中華民國國家要素,正式從「護照、身分證、新台幣、 健保卡」,升級為「護照、身分證、尊嚴、 健保卡」。

Ū 18 chàn tēga̍k, m̄ chai kám ū 18% tēga̍k? Ah ū lah, hiānchúsî m̄ sī Kun-Kong-Kàu (tú hó sī 3K) ê lôtōng kaikip, tio̍h íkeng oa̍h tī kiōng-ióng 18% ê tēga̍k lāibīn ah lah...

Saturday, September 3, 2016

[畫] 中華一條龍


中華台北的問題不在於台北,而在於中華;當你的認知出現不協調的時候,有問題的是你的頭,不是你的身體。

敗退到台灣的中華民國,自從在國際社會失去普遍承認後,向來以各種名義「參與國際事務」。其中最廣為台島人所熟悉、熟悉到忘記其政治性的「中華台北」即為一例。

近來「中華台北」又熱血(x)地被注目了一番。大家在調侃砲轟之際,千萬記得問題在於中華,而非台北。若非如此,那麼只要國際上的中華台北回復成中華民國,是不是大家就該歡天喜地、認為「自己的國家」終於出頭天了?

中華一條龍在台灣早已成形,而且是多數人習以為常的「預設值」。中華一條龍不僅僅是在經濟面,更是在政治與認同面。

數十年來的統治成果,讓現今多數台島人以華語為母語,以中華為己身認同的依歸;所有符合中華價值的人事物皆為日常且理性的表現,其它則為外來或偏激的異端。

於是扛著國際政治角力產物之一的「中華台北」是非政治的、是光榮且不容侵犯的;但回歸現實的「台灣就是台灣」反倒成為不理性的、挑起對立的訴求。

在預設的中華框架內,多數台島人難以察覺其受迫歷史與現況。以語言為例,原本的非華語族群當中的多數個體,已然放棄了追求華語化之前的自己,因此非華語語言所受到的壓迫與不當遭遇,自然就不算在自己身上。

這是輕鬆便捷的一條路:跟壓迫者而非受壓迫者站在一起。當所有人都跟壓迫者有著一樣的語言、文化、國族認同時,就再也沒有受壓迫者(但這只是假象);並且可以宣稱「都分不出來了,解什麼殖?」,或是講出「只有某某身份才有指摘壓迫者的權力」這一類削弱反壓迫正當性、鞏固壓迫結構等用語。

所有一切的認知失調,都源自於在台數十年的中華一條龍。當有一天你不幸看見它,你就能知道它的巨大,以及它的無所不在。然後你就能逐漸瞭解所謂壓迫所指為何,你也就能知道中華民國這種「天外飛來」的「國家」,並不是你我命定的歸宿,更不是一個可以「慢慢讓它變成我們的國家」的東西。

在這塊土地上建立一個由這塊土地而生的國家,才有機會質變、才有機會邁向一個更美好的未來。於此之際所需要具備的基本認知之一是:建國所追求的是身而為人,身為一個不受壓迫、有尊嚴的自主之人,但不是身為一個包裝著各種進步價值的龍的傳人。

Wednesday, August 31, 2016

[畫] 原點與自我定位


身而為人,定義自身的原點從來不是虛無飄渺的事情。

少了自身的原點,將無法定義自己跟世界的關係。

因此,一個沒有原點的人,才會變得虛無飄渺。

可嘆的是,總有一種「不要拘泥自己是誰、也別一直回顧過去」的聲音,要人們「無論如何都該擁抱世界、只管望向未來」。

這看似進步超然的宣言,事實上迴避了太多重要的東西。更有甚者,反過來將許多重要的東西抺為守舊與不知變通(當然,有很多守舊不知變通的事情,它們真的是不重要的;我相信你我都有能力去分辨當中的差異)。

於是,去脈絡與投機者成為進步的一方;而感受深刻的實踐者,則成為令人發噱或者意欲除之而後快的存在。

Suijiân ū sî-á chinchiàⁿ chhehsim, m̄koh chhehsim liáu mā tio̍h ài koh kiansim kiâⁿ lo̍h-khì.

---
本圖文的觸發,來自 Jessica Kuo 的貼文: http://goo.gl/qbNBeU
其中引用了 Namoh Nofu Pacidal貼文內容,也請一併細細參詳。

Sunday, August 28, 2016

[畫] 玩弄最忠實的朋友


所謂的可愛,有時候只是一種病態。

昨天看到 twitter 上的一則貼文:
Demand for 'Cute' Bulldogs Is Destroying the Breed
才想起更早之前在 YouTube 看到有關於狗的「品種」的一則影片:

華語翻譯版(翻譯得好不好我沒能力評論,不過顯然標題跟原影片不同):

[edit]
感謝 Vivian Yen​ 補充翻譯原出處:
http://hornydragon.blogspot.com/2014/08/dogs.html

Friday, August 19, 2016

[畫] 佛陀環境紀念館


立一尊佛陀,紀念逝去的環境。

之前被拿來 kuso 的「宇宙戰艦佛光號」,真可說是中華民國在台灣的最佳代表作:佔地為王、大規模剷除既有事物、就地合法、進行與在地無關的「紀念」,最後還讓你覺得這真是宏偉輝煌、將它視為己出的驕傲…

這樣巨大的荒唐地標,請稱它為宇宙戰艦 ROC 佛光號。我想多了個 China,星雲跟其信徒也會很開心的。

---
這張去年的舊作是《黎島》第4期的插畫,按我有點不可靠的記憶,應該尚未在網路上發表。刊登在《黎島》上頭的是翻譯過的法文版(法文我不懂,是人家翻譯好、我照著寫上去的…),如下:Tuesday, August 16, 2016

[畫] 大家都是中國人


明明就是充滿政治性的事情,有些台島人就是可以將之去政治化,用各種理由來包裝。比如血緣、比如歷史、比如文化,比如一切都是你自己想太多。

(也莫怪統戰這種事情也有人可以替它辯護了…)
(阿還能替辯護的人辯護,就不知道是怎麼一回事了;是你的未來重要,還是他的前途重要?)


Chin hoânló chit tiuⁿ tô͘ ē ín lâi ti-á ê putboán kap khònggī.

Thursday, August 11, 2016

[畫] 中華民郭正亮、中華民國正亮


點亮台灣、台灣就是中華民國… 那麼,中華民國正亮,你是不是應該感到開心?

選前要爭取選票最大化,所以說出維持現狀時不能批;選後要讓新政府好好做事、不要心急,所以方向偏掉也不能批…

「你看看,怪物已經長這麼大了阿…」

先看幾則外部連結:

如果有人到現在還很信任蔡英文的維持現狀、認為她的戰略是要替台灣建國獨立爭取時間空間,但聽到郭正亮要遞補不分區卻跳起來、認為被民進黨出賣… 若這樣還能稱為有腦的理性獨派,那麼這當中必定有相當程度的誤會。

醒醒阿,別再醉茫茫了,各位。

Kiatkó, chit siaⁿ ū-iáⁿ piànsêng Limchiú-Chìnpō͘-Tóng ah...

[畫] 相忍為國、不要砍我在中華台北,犯罪前記得先想想你的身份、是不是夠格。

夠格的話,雖然大家會唾棄你,但是你仍然擁有大部份的東西,不差這一項;不夠格的話,當然大家會唾棄你,但好消息是你本來就失去大部份的東西,好像也不差這一項…(欸

總之,記得「處處相忍為國,讓警察好做事、讓政府好做事,就是讓自己過好日子」。(恭錄上中下華法師禁思語)

中華台北人感謝您。

---
靈感來源:

1. 前陣子的新聞:《砍警嫌曾是保齡球國手 東亞運奪2金


2. 在 FB 看到網友 Alan Huang 寫的一則貼文
砍警的兇手十五年前是保齡球國手,還代表國家在東亞運拿了兩面金牌。十五年後,金牌國手做著跟保齡球毫無關聯的鐵板燒廚師,然後兇殘的砍了執勤員警無數刀。
對照謝淑薇的發文,在台灣這個鬼地方,當運動員、專業人士、勞工都跟狗屎沒什麼兩樣,只是專屬趙藤雄、徐旭東、林伯豐、魏應充這些有財無德還貪得無厭的人的天堂
。 
腦中便浮現了這張圖;於是在徵得同意後引用該貼文並發佈這則漫畫。

Saturday, August 6, 2016

[畫] 哭爸


當你說出「男孩子不能哭」的時候,不只是在強化性別刻板印象,更是在壓制一個人類的情緒表達。

這個社會對於「哭泣」似乎有一種排斥感。哭泣是弱者、哭泣是幼稚、哭泣會帶衰、哭泣會讓人不耐煩…

一個生理男性被教育成不能哭、要勇敢(即便這兩者並不等同)。在這樣的環境下,男孩受挫而哭是會被當做笑柄的(而女孩哭泣則被視為是一種理所當然,甚至被視為是一種武器)。

當一個情緒的引發原因沒有被理解、出口又被阻塞時… 設想,這樣的一個人在成長過程中,意識與潛意識裡需要背負多少重量?他又要如何能夠接納自己的情緒?更別說要花多少力氣重新學習、才能夠敏感他人(不說太遠,只說自己的家人、自己的小孩)的情緒,讓彼此能夠建立起更健康的連結關係?

你說,大家不都這樣長大的?我說,所以我們才有這麼多的不正常。

在一些跟父親有關的事物裡,很多情感都是不自由的。於是在所謂的感人廣告裡,父親通常是拙於言詞與情感表達的。當他要關心兒女或其他家人時,經常都得拐彎抺角、甚至是以扭曲的形式展現的(例如沒有必要的嚴父形象)。

如果是父與子,那麼這樣的扭曲可能就更為激烈。激烈到你可能無法理解那其實是愛的表現。

放下那無謂的男子氣概吧,無論是對自己、或是對他人。

對於已經扭曲的大人,需要花費的心力相當可觀,而且需要每個人的自我觀照。對於正在被扭曲、或者還沒被扭曲的小孩,就別再把我們身上的枷鎖套在他們身上了。請試著從小孩身上找回屬於自己的人性。

總之,放下那無謂的男子氣概吧…

父親節快樂。

Wednesday, August 3, 2016

[畫] 壓迫親子的社會環境


前幾天的一則新聞:《2歲兒公車上哭鬧 母暴怒掌摑:摔死算了

我先說個故事,一個發生在很多年前、我對小孩子還存在著很多誤解的時候的故事。那是在一班越洋的飛機上。

事情怎麼開始的我記不得了,只記得那是往美國的飛機,機上大多數都是歐美人。我的右手邊是一位有點大隻的白人大叔,我很納悶他那種身材怎麼能夠忍受經濟艙座位長達十幾小時的窘迫與摧殘。我的前方是一個小家庭,記得是一對還算年輕的父母帶著一個小男孩。小男孩的年紀我無法確定,但我想頂多就是兩三歲。

在不知道飛了多久,大家的腦袋跟屁股一樣累得要命、想睡又不好睡的時候,在我前排的小男孩開始崩潰了。我當時覺得自己簡直是在地獄(雖然高度是在平流層),累得要死不能好好休息,前面還有一個死小孩一直哭、一直鬧!

當時我心裡充滿怨恨,也想著「這小孩的父母怎麼都不管一下?這樣吵別人對嗎?」。但奇怪的是,好像也沒有人來「表達關切」,沒膽的我也只能在心裡幹幹叫,卻沒辦法有什麼捍衛我自身安靜休息權力的行動。

不知道就這樣過了多久,小男孩應該也是哭累了,就睡著了。我也終於暫時可以獲得一絲絲休息的機會。

又不知道過了多久,小男孩睡醒了。他爬起來站在座椅上,往後面(也就是我們這一排)看。他的座位在我右前方,也就是我旁邊那位大叔的正前方。小男孩對著大叔笑,我則在心裡翻白眼:「幹,你還笑!剛剛大家都被你吵到不能休息!」。就在我在 747 經濟艙裡散發著沒有人接收得到的怨念時,大叔回應了小男孩… 他開始咕嘰咕嘰地跟前面那位小惡魔玩起來了…

我當時腦袋大概跟指控蔡英文是福佬沙文的人一樣空白,完全不能理解那位大叔是哪根筋不對:「阿伯阿伯!這人形幼獸剛剛把我們吵到翻過去!而且牠的飼養者完全沒有處理,一點公德心也沒有!你不從牠的頭巴下去就算了,怎麼還跟牠玩起來了阿!!」

在多年多年以後,我才突然想通了。其中的癥結點,在於我完全沒有站在那位小男孩的角度去看待整件事情。

以我一個成年人,在那樣的「旅途」過程中都難受到不行,何況是一個兩三歲不到的小孩?在十幾個小時裡,他只能跟一大群陌生人處在這樣一個有限的空間裡,還有發動機隆隆的聲響、不舒服的座位,他怎麼可能不崩潰?更何況,說不定他昨天沒睡好,帶著他的父母親也可能早就累攤了… 考慮到這一些,他在飛機上哭鬧、完全是正常而且能夠被接受的事情阿!

回到一開始那則疑似虐待小孩的新聞。當我看到新聞時,我想的不是那位媽媽怎麼那麼粗殘、或是那個小孩怎麼那麼皮?我想的是「有多少父母是在社會壓力之下,對自己的小孩做出類似的行為」?

在 ROC 仙島,太多人不曾站在小孩的角度去看事情,對於小孩子也有太多不切實際、甚至是完全錯誤的期待與要求。而這些期待與要求,在有意無意之間就轉嫁到小孩的照顧者身上,進而對其產生程度不等的「社會壓力」。

當照顧者帶著小孩出入公開場所時,心理上就得開始承受來自四面八方的「社會觀感」。於是,即便他原本不想壓迫自己的孩子,也很可能在不自覺的壓力下對自己的孩子做出超乎必要的「管教」。或者,在這無所不在的社會壓力下,照顧者本身的精神容易長期緊繃,也就更容易在面對孩子的時候失控。

於是,七嘴八舌的教養指導員們,聯手打造了一個對親子不友善的社會環境。在這樣的環境下,只會累積壓迫的力道、只會造成人格的扭曲。

在你想得到的時候提醒自己:多站在小孩子的角度去看待他們遇到的事情,避免自己成為塑造般若鬼面的一員。

Saturday, July 30, 2016

[畫] 道歉的誠意新聞:《8/1原住民族呼喚祖靈後 進府內見證小英道歉

要道歉,不是去部落,卻是要人家去象徵日華雙殖的前總督府今總統府聽你道歉?

「整個舞台的安排都是對等的」,是喔,還真是個「對等」的「舞台」哩。

「至於蔡英文道歉時使用的語言,姚人多則說,會使用大家共同使用的語言,也就是國語」。喔喔喔好進步阿!無視你們口中的「國語」是怎麼形成的,然後直接就把「大家共同使用」拿來當理由阿?如果有那麼一點點誠意,難道不能請人先用羅馬字寫好稿,請蔡英文照著唸?再不然也可以請各族語人士居間當翻譯阿?(什麼,你說這樣很麻煩?我說你道歉的誠意呢?)

是的,新聞內容不見得能百分之百代表整個活動的真正立場跟歷史視角。但除非這新聞亂寫(我不認為林朝億會亂寫),不然我還真不曉得內容走鐘成這樣,實際的活動到底能正常到哪裡去。

給某些進步人士,這不是雞蛋裡挑骨頭,而是「魔鬼藏在細節裡」。更何況,很多事情根本就是魔鬼就站在你面前,但你卻視而不見!

在這裡附上 Ingay Tali 的文章:https://goo.gl/OHjKr1

讓我們或許還有點期待之餘,認真想想 228 由李登輝代表道歉後,得到了什麼?也認真看著,中華民國總統蔡英文這次對原住民的道歉,其過程中展露了哪些訊息、其後續又能如何落實。

其它參考:

Thursday, July 28, 2016

[畫] 理性聰明的驢子


是的,在民主自由的中華民國在台灣,大多數人都是理性的、都會體諒的,請聰明的你安心地賺錢去吧。

Kìjiân lí tō kamgoān chò nńgthô͘ ah, lâng bô kèsio̍k kā lí chhim ku̍t--lo̍h, ná tùi ē khí lí leh?

Wednesday, July 27, 2016

[畫] 讓草莓的高牆倒下吧


無意間看到幾年前的舊新聞[註1],嘴角上揚之餘,隨即感到一絲絲的悲傷:握有話語權的資深草莓們所築成的高牆,至今仍屹立不搖阿…

---
前幾天和沈清楷老師對談時,聽他提到過去法國的諷刺漫畫曾把法國國王畫成梨子[註2]。不知道是不是因為這樣,所以當我看到新聞裡說到有人說李家同是草莓校長時,就想到這樣的構圖… :-p

[註1]《台大學生邀演講 聽眾只6人 李家同走人
[註2] 可參考這篇文章:《法國漫畫的幽默與諷刺

Saturday, July 23, 2016

[畫] 中華牛肉產銷聯盟


身而為牛,被主人賣了也沒能力算鈔票。

身而為人,被主人賣了… 不,身而為人,你就是你自己的主人。

身而為人,不該有著「我有個需要捍衛的主人」那樣的思考模式。

勇敢一點,你不是只有投票前才是主人。

Nā kóng kah chiah pe̍h koh thiaⁿ bē lo̍h, góa mā bô hoat-tō͘ ah...

---
BGM:一隻牛beh賣伍仟kho͘

附上有趣的資料:[探討] 一隻牛要賣五仟塊的考證

Friday, July 22, 2016

[活動] 漫畫原稿展與開幕座談@台北基進側翼活動名稱:《政治與意象 — 與THK談政治漫畫》
日期時間:7/24(日) 2pm - 4pm
活動地點:基進側翼台北事務所(台北市松山區富錦街104號)
與談人:沈清楷(輔大哲學系助理教授)

有空的朋友歡迎一起來。 :-)

Thursday, July 21, 2016

[畫] 對不起我是中國人


想當個台灣人,得抵擋壓力;想當個中國人,得卑躬屈膝。

如果你想當個稱職的中華民國人,恭禧~ 你只需要維持現狀、然後己願他力。