Monday, February 27, 2017

[畫] 過去--ê iáu bē 過去(過去的還未過去)


Lí kiò sī i chá tō kòe--khì
Bô siūⁿ tio̍h i iáu tiâu tī
Lí hit lia̍p chó͘-kong-á pó-pì
Chiah bô hō͘ in thâi tiāu ê thâu-khak--ni̍h

Kòe-khì tiâu tī hiān-chú-sî
Chí-sī bī-lâi ê kéng-tì

In hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí
Tán-thāi kòe-khì ū chi̍t ji̍t ē kòe-khì
Kàu sî
Bô lâng ē-thang koh chài siūⁿ khí

---
你以為它早就過去
想不到它仍嵌在
你那顆祖公仔保庇
才沒被他們殺掉的頭殼裡

過去嵌在現此時
指示未來的景緻

他們歡歡喜喜
等待著過去有一天會過去
到時候
沒人能夠再想起Saturday, February 25, 2017

[畫] Tâioan・1947・Tâioan


Thiaⁿ kóng pat-lâng ê le̍k-sú khó͘-thiàⁿ lán tio̍h ài khì liáu-kái, án-ne chiah ū chhim-tō͘, chiah ū chìn-pō͘. Nā kóng tio̍h lán ka-tī ê oan-khut, soah lâng lâng lóng kóng èng-kai ài pàng hō͘ khì, mài koh oan...
聽說別人的歷史苦痛我們得去瞭解,這樣才是有深度、夠進步。而說到我們自己的冤屈,卻人人都說應該要放下它,別再冤[註1]。

Phiau-tê lâi chū Lí Kiâu ê 《埋冤・1947・埋冤》。
標題來自李喬的《埋冤・1947・埋冤》[註2]。

---
[註1] 台語的「冤」與「吵架」發音相同。
[註2] 埋冤的台語發音為「tâi-oan」,與台灣(tâi-oân)發音相近。

Saturday, February 11, 2017

[畫] 無汝 ê tāi-chì(沒你的事)


Sin ê China chèng-hú thâi Chinese; kū-té ê China chèng-hú thâi Formosan.
新的 China 政府殺 Chinese;舊的 China 政府殺 Formosan。

Ah nā 228 kap in bô koan-hē, án-ne 64 sī iū koh kap lí ū siáⁿ tī-tāi? Lí khah m̄ khì kì-liām kî-thaⁿ kok-ka ê tô͘-sat sū-kiāⁿ kap khó͘-lān? (Ah, in-ūi ROC bô hoat-tōng mûi-thé soan-thoân, mā bô kiò ián-gē-kài siá koa lâi tài-tōng siā-hōe ê chêng-sū...)
如果 228 跟他們無關,那麼 64 又跟你有何干係?你怎麼不去紀念其它國家的屠殺事件跟苦難?(阿,因為 ROC 政府沒有發動媒體宣傳,也沒讓演藝界寫歌來帶動社會情緒…)

Koh kóng tò--tńg-lâi, chō-sêng 228 chhám-àn ê ROC chèng-hú iáu koh kui châng hó-hó, bô-iàu-bô-kín. Lí èng-kai kā tui-kiù chek-jīm kap chōe-hêng, kiò i tńg-khì Kim-mn̂g kap Má-chó͘, m̄-sī kā tòng chò kāng chi̍t-ke-hóe-á, tiàm hia "chòe-tīn" teh kì-liām hō͘ i thâi--sí ê hiaⁿ-tī chí-mōe.
話說回來,造成 228 慘案的 ROC 政府仍然完好如故、毫不在意。你應該追究它的責任跟罪行,叫它回去金門馬祖,而不是把它視為同一家人,在那邊「一起」紀念被它殺死的兄弟姐妹。

---
ref:
統戰新招?中國宣布將紀念 228 事件 70 周年,網友狠酸:那台灣也來紀念 64 天安門事件好了

Saturday, February 4, 2017

[畫] 全雞福、全家福、全加福


Ke nî ke hok-khì, choân ke pêng-an koh sūn-sī.
雞年加福氣,全家平安閣順sī。

[華語註釋] 在這裡,「雞、加、家」皆(故意)以 ke 發音。