Thursday, July 5, 2018

[畫] Pat人ê身分証(別人的身分證)


The̍h si̍tbînchiá ngē tu hō͘ lí ê kòekî sinhūnchèng, ti̍tti̍t oànthàn lâng m̄ kā lí sêngjīn... Bô lí sī lâi loān ê m̄?

拿著殖民者硬塞給你的過期身分證,一直抱怨人家不承認你… 不然你是來亂的nih?

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣:http://www.beanstalk893.com.tw/forum_detail.php?info_id=866