Thursday, August 9, 2018

[畫] 中華民國魂

Hông kiôngpek chiapsiū ê tāichì, kàu taⁿ soah chiâⁿ chò sengoa̍h kap susióng ê phiauchún. Iaukiû chokkûn ê chūiû kap hoattián, soah tiantó kò͘ lâng oàn.
被強迫中獎的事情,現今卻成了生活與思想的標準。要求族群的自由與發展,反而惹人厭。

Tī chēchē lâng lóng bē kìtit katī goânté sī siáⁿmi̍h lâng ê hiānchúsî, lán tio̍h kā khùila̍t khǹg tī kok chok ê chūngó͘ jīntông. Gígiân, kàuio̍k, kap bûnhòa, sī lán chit tāi bô tit cháusiám ê khangkhòe.
在許多人都忘了自己原本是誰的現在,我們得將力氣放在各族的自我認同。語言、教育,以及文化,是我們這一代無法逃避的工作。
 
Lán m̄thang koh kiâⁿ chhoa̍hlō͘, tòe lâng teh tuikiû he hiān ū hāukó, m̄koh bē kútn̂g ê sūkang.
我們別再走歧路,跟著人家追逐那些馬上見效、但不長久的事工。
 
Nā bô, kàu sî tiō sǹg lâng kiò lán Tâioân, lán ê lênghûn mā chá tiō hông tônghòa chò ROC.
否則,到時候就算人家叫我們台灣,我們的靈魂也早就被同化成 ROC。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1106

Sunday, August 5, 2018

[畫] 中華民國搶台灣


Tâioânlâng tī ROC ê tiûⁿ gia̍h TAIWAN ê kîpò͘, kîá hông chhiúⁿ khì, lâng mā hông kng chhutkhì.
台灣人在 ROC 的場子舉 TAIWAN 旗幟,旗幟被搶走,人也被扛出去。


Nā kóng ROC tiō sī Tâioân, sī ánchóaⁿ koh ē ū chit khoán hàmkó͘ tāi?
如果說中華民國就是台灣,為什麼還會有這種誇張的事情?

Sinbûn: 世大運搶奪台灣旗 涉案7單位互踢皮球
Thâukhíseng ê sūkiāⁿ: 170830阿璋遭黑衣人強擄事件始末

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1044