Monday, April 22, 2019

Pòaⁿ Lō͘ Jīn Kokhū (半路認囯父)


Ánchóaⁿ lán Tâioânlâng beh khioh Tiongkoklâng ê kokka lâi chún chò katī ê?

Lán kám bô châitiāu khíchō katī ê kokka?

---
Hoagí hoane̍k: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1701

Wednesday, February 27, 2019

Monday, January 28, 2019

Ké Hêng Chènggī (假型正義)

ROC: 都朗 katī 人... 乎 góa 小拜託 leh... Kap góa 鬥陣搬一出「轉型正義」咁好?

CKS: 無愛。

CCK: 袂唁。

---
中文翻譯: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1498