Wednesday, March 22, 2017

[畫] 錢奴

Chí-iàu chi̍t ji̍t ūi chîⁿ só͘ khó͘, tō chi̍t ji̍t bô chin-chiàⁿ ê chū-iû.
只要一日為錢所苦,就一日無真正的自由。

Chîⁿ sī ké--ê, lâng chiah sī chin--ê。
錢是假的,人才是真的。

---
Nn̄g tè iáⁿ-phìⁿ:
兩段影片:

Thursday, March 9, 2017

[畫] 屎 ê 話屎

「Lí tō sī sim-koaⁿ lāi ū sái, chiah ē khòaⁿ lâng lóng sī sái!!」
「O͘h hio͘h~」

「你就是心裡頭有屎,才會看人家都是屎!!」
「喔是喔~」

Thursday, March 2, 2017

[畫] 台獨教父二人組


Chèng lâng: Tâi-oân sī to̍k-li̍p ê kok-ka, miâ kiò chò Tiong-hôa Bîn-kok.

Má Eng-Kiú: Tâi-oân tī 1912 nî tō sī to̍k-li̍p ê kok-ka ah.

Chèng lâng tōa-siaⁿ chhiò: Má--ê ū-iáⁿ khong-khong.

Chioh mn̄g: Tâi-oân sī tó chi̍t tang to̍k-li̍p--ê?


眾人:台灣是獨立的國家,名字是中華民國。

馬英九:台灣在 1912 年就是獨立國家了。

眾人大笑:馬的真是笨笨der。

請問:台灣是哪一年獨立的?


---
ref: