Monday, November 26, 2018

Kongtâu Te̍kkhoàichhia


In case you don't read Taiwanese, here is a version with Chinese annotation:
http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1378

---
[English translation by aThiⁿ]

Gosh, it’s so good to know you’re still around. Sure is nice of you to
come watch over us folks and keep us safe from harm.

KONGTÂU ←→ REFERENDUM

Tâioân ←→ Formosa

HÔPÊNG KONGTÂU ←→ PEACE REFERENDUM

Monday, November 5, 2018

Chia̍h To̍k

Chē chē lâng lóng chai mûithé ē pàng to̍k, soah iā kài hèng chit bī ê to̍k. Chia̍h chi̍t ē koànsì, bô chham to̍k tiantó kámkak bô kiâm bô siam, bái lo̍h âu.

http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1349