Monday, September 17, 2018

[畫] Kā 汝 ê 名送乎 góaLí ê tiō sī góa ê, góa ê iûgoân sī góa ê.

Lí ta̍uhta̍uhá piàn chò sī góa, góa kanna khiàm lí ê miâ.

Lâng lâng lóng kóng góa ū miâ bô si̍t, m̄koh lí kui sengkhu lóng sī góa.

Lâi! Kā lí ê miâ sàng hō͘ góa.

Ùi kinnáji̍t khaisí, góa tiō sī lí, lí tiō sī góa.

Lán bē koh thiah hunlî...

---
[把你的名字送給我]

你的就是我的,我的仍是我的。

你漸漸變成了我,我只欠你的名字。

大家都說我有名無實,但你整個身體裡都是我。

來!把你的名字送給我吧。

從今天起,我就是你、你就是我。

我們將不再分離。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1218

Monday, September 3, 2018

[畫] 永華不得超生

Teh phoephêng Tóngkok Théchè ê sî, tiāⁿtiāⁿ kanna Kokbîntóng hông kiāu, ah hit kho͘ Tionghôabînkok chŏaⁿ liângsè liângsè, ún taktak chē tiàm Tâioân ê sin siōng.

Nā kanna chaiiáⁿ beh hoán Kokbîntóng, soah bô tìkak būntê ê púnté sī Tionghôabînkok, sī ánchóaⁿ ētàng kóng katī sī To̍kphài?

Lán nā m̄ koatsim khiā khísin, kā khachiahphiaⁿ hit cho͘ sílâng kutthâu tàn khìsak, ánne tiō chùtiāⁿ kiâⁿ hiòng hit tiâu ū khì bô hôe ê "éng hôa lō͘".

---
批判黨國體制時,經常只有國民黨被電,然後那個中華民國就這樣一派輕鬆地穩坐在台灣身上。

若只懂得反國民黨,卻沒發覺問題的本體是中華民國,如何自稱為獨派?

我們若不下定決心站起身來,把背上那副死人骨頭拋掉,那麼就註定走向那條名為「永華」的不歸路。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1180