Tuesday, September 27, 2016

[畫] 半天颱風假是一種新潮流(嗎)


是的,決策是有依據的。

但有些決策模型,顯然少了某些重要的參數可供調整。

Lín kám sī m̄bat tī pháiⁿ thiⁿsî khiâ o͘tó͘bái? Lín kám sī lia̍hchún chi̍t hāpan hākhò, lâng tio̍h sûi ētàng tńg khì kàu chhù lāi?

(剛畫好沒多久,就看到新的相關影片:https://goo.gl/AECYWc

No comments:

Post a Comment