Sunday, September 4, 2016

[畫] 中華民國新國幣:尊嚴


借用不具名網友金句:「我也想要尊嚴啊,越多越好,戶頭裡的尊嚴嚴重短缺啊…。」

從今而後,中華民國國家要素,正式從「護照、身分證、新台幣、 健保卡」,升級為「護照、身分證、尊嚴、 健保卡」。

Ū 18 chàn tēga̍k, m̄ chai kám ū 18% tēga̍k? Ah ū lah, hiānchúsî m̄ sī Kun-Kong-Kàu (tú hó sī 3K) ê lôtōng kaikip, tio̍h íkeng oa̍h tī kiōng-ióng 18% ê tēga̍k lāibīn ah lah...

No comments:

Post a Comment