Sunday, January 1, 2017

[畫] 新年快樂七十冬


Chiok lia̍t-ūi sin ê chi̍t nî pêng-an sūn-sī.
祝各位新的一年平安順利。

---
Pún tô͘ lâigoân(本圖來源): Vivian Yen
把蔣氏銅像的手全部串起來,拿去基隆海邊排排站,起碼還可以提醒那些整天黑台獨的中華民國人,誰才是這座島上真正殺過人趕進海裡的傢伙。

No comments:

Post a Comment