Saturday, January 7, 2017

[畫] 車展 ê 主角(車展的主角)


Ba̍kchiu lia̍h lí kim-kim khòaⁿ
Simkoaⁿ lāi-té kho̍kkho̍k siūⁿ

Khòaⁿ lí bêlâng ê hêngthé
Siàusiūⁿ lí siau-hûn ê chìntōng

I teh siàusiūⁿ

``Chit sì-lâng
nā ū thang hō͘ góa khiâ--chi̍t-pái,
sí iā kamgoān...''

Tán lí sí liáu
Gún chiah ē kamgoān

---
目不轉睛地盯著你
在心裡耐不住地幻想著

看著你迷人的形體
肖想你銷魂的震動

他妄想著

「這輩子
要是能夠讓我騎上一次,
死也甘願…」

等你死透了
我們才會甘願

No comments:

Post a Comment