Wednesday, March 22, 2017

[畫] 錢奴

Chí-iàu chi̍t ji̍t ūi chîⁿ só͘ khó͘, tō chi̍t ji̍t bô chin-chiàⁿ ê chū-iû.
只要一日為錢所苦,就一日無真正的自由。

Chîⁿ sī ké--ê, lâng chiah sī chin--ê。
錢是假的,人才是真的。

---
Nn̄g tè iáⁿ-phìⁿ:
兩段影片:

No comments:

Post a Comment