Thursday, March 2, 2017

[畫] 台獨教父二人組


Chèng lâng: Tâi-oân sī to̍k-li̍p ê kok-ka, miâ kiò chò Tiong-hôa Bîn-kok.

Má Eng-Kiú: Tâi-oân tī 1912 nî tō sī to̍k-li̍p ê kok-ka ah.

Chèng lâng tōa-siaⁿ chhiò: Má--ê ū-iáⁿ khong-khong.

Chioh mn̄g: Tâi-oân sī tó chi̍t tang to̍k-li̍p--ê?


眾人:台灣是獨立的國家,名字是中華民國。

馬英九:台灣在 1912 年就是獨立國家了。

眾人大笑:馬的真是笨笨der。

請問:台灣是哪一年獨立的?


---
ref:

No comments:

Post a Comment