Sunday, August 27, 2017

[畫] 國 kaⁿ


Lí ê kokka
Sī góa ê kokkaⁿ

Lí kóng che sī lán khiākhí ê só͘chāi
Tio̍h iōngsim phahpiàⁿ
Thang hō͘ choân sèkài ê lâng chai

Lí ê jia̍tchêng sú lâng kámtōng
M̄koh
Kám ētàng khah hósim--leh
Gia̍h-thâu siòng chi̍t-ē-á hit-phiàn thianpông
Koh hiòng gōa ê thang kap mn̂g
Sī seⁿ chò siáⁿmih hêng?

Lí ê kokka
Sī góa ê kokkaⁿ

Sósî
Hông hìⁿsak tī thô͘kha

---
[華語翻譯]

你的國家
是我的國枷

你說這是我們生活的地方
要用心努力
好讓全世界的人都認識它

你的熱情另人感動

能不能拜託你
抬頭看看那一大片的天花板
還有對外的窗與門
是什麼樣子?

你的國家
是我的國枷

鑰匙
被丟棄在地

---
[注解]

「kaⁿ」是「監」ê 意思。

No comments:

Post a Comment