Thursday, September 7, 2017

[畫] 無正常 ê 正常

Tī chit-ê bô chèngsiông ê siāhōe, lán su-iàu chin chē chin chē ióngkhì, chiah ū hoattō͘ thè gínná chengchhú kàugia̍h ê khongkan kap sîkan, hō͘ in ētàng chèngsiông hoattián.

在這個不正常的社會,我們得要有很多很多的勇氣,才能夠替孩子爭取足夠的空間與時間,讓他們得以正常發展。


chhamkhó bûnchiuⁿ:

---
pó͘ 1-ê gínná kóng ê pòaⁿ-chhiòkhoe:

"Thǹg-kngkng sī bētàng nih? He siàng-phu mā lóng bô chhēng-saⁿ, kanna chhēng chi̍t-tiâu lāikhò͘ tō chhiong--chhutkhì ah." XD補一個小孩講的半開笑話的話:

「脫光光是不行膩?那個相撲也都沒穿衣服,只有穿一件內褲就衝出去了阿。」 XD

No comments:

Post a Comment