Monday, September 3, 2018

[畫] 永華不得超生

Teh phoephêng Tóngkok Théchè ê sî, tiāⁿtiāⁿ kanna Kokbîntóng hông kiāu, ah hit kho͘ Tionghôabînkok chŏaⁿ liângsè liângsè, ún taktak chē tiàm Tâioân ê sin siōng.

Nā kanna chaiiáⁿ beh hoán Kokbîntóng, soah bô tìkak būntê ê púnté sī Tionghôabînkok, sī ánchóaⁿ ētàng kóng katī sī To̍kphài?

Lán nā m̄ koatsim khiā khísin, kā khachiahphiaⁿ hit cho͘ sílâng kutthâu tàn khìsak, ánne tiō chùtiāⁿ kiâⁿ hiòng hit tiâu ū khì bô hôe ê "éng hôa lō͘".

---
批判黨國體制時,經常只有國民黨被電,然後那個中華民國就這樣一派輕鬆地穩坐在台灣身上。

若只懂得反國民黨,卻沒發覺問題的本體是中華民國,如何自稱為獨派?

我們若不下定決心站起身來,把背上那副死人骨頭拋掉,那麼就註定走向那條名為「永華」的不歸路。

---
Pún tô͘ mā ū khan tī 綠色逗陣: http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1180

No comments:

Post a Comment