Wednesday, February 27, 2019

Tâioân Tóbîn Hoaⁿhí Gêngchiap (台灣島民歡喜迎接)

「Eh、228 加 thàn 着一工通𨑨迌、beh 來去叨位輕鬆一下無?」
「好 ah~ ❤️」

---
中文板本 (Chinese version): http://www.beanstalk893.com.tw/?p=1546

No comments:

Post a Comment