Sunday, June 19, 2016

[畫] 鬼子的歧視怎麼了?懂得笑就不會恨了不是嗎?

既然「台客」可以因為自信而大方擁抱、將貶意翻轉為自信,怎麼不大方擁抱孫文曾用過的、本來是中性詞的「支那」呢?

「做個堂堂正正的支那人!」

多有自信、多光彩是不是?

有自信、就能自信地笑著;懂得笑、就不會恨了,不是嗎?

Koh chài kóng, lín khuichhùi tō kóng lâng siáu-Ji̍tpún, kúichú. Che kám m̄sī teh kâng biáusī? A̍h sī kóng, kantaⁿ lín Chi-na lâng ētàng kâng biáusī, pa̍tlâng biáusī lín tō hoān tio̍h thiantiâu?

---
Ref: china『支那』用語考

註:本則圖文靈感,來自於不具名網友們的對話。

No comments:

Post a Comment