Monday, February 27, 2017

[畫] 過去--ê iáu bē 過去(過去的還未過去)


Lí kiò sī i chá tō kòe--khì
Bô siūⁿ tio̍h i iáu tiâu tī
Lí hit lia̍p chó͘-kong-á pó-pì
Chiah bô hō͘ in thâi tiāu ê thâu-khak--ni̍h

Kòe-khì tiâu tī hiān-chú-sî
Chí-sī bī-lâi ê kéng-tì

In hoaⁿ-hoaⁿ-hí-hí
Tán-thāi kòe-khì ū chi̍t ji̍t ē kòe-khì
Kàu sî
Bô lâng ē-thang koh chài siūⁿ khí

---
你以為它早就過去
想不到它仍嵌在
你那顆祖公仔保庇
才沒被他們殺掉的頭殼裡

過去嵌在現此時
指示未來的景緻

他們歡歡喜喜
等待著過去有一天會過去
到時候
沒人能夠再想起No comments:

Post a Comment