Saturday, February 4, 2017

[畫] 全雞福、全家福、全加福


Ke nî ke hok-khì, choân ke pêng-an koh sūn-sī.
雞年加福氣,全家平安閣順sī。

[華語註釋] 在這裡,「雞、加、家」皆(故意)以 ke 發音。

Che pún-té sī kòe-nî chêng beh ōe hó tah--chhut-lâi ê, m̄-koh khì hō͘ chi̍t tui tāi-chì bú chi̍t-ē choăn bē-hù ōe.
這原本是過年前要畫好貼出來的,不過被一堆事情弄到來不及畫。

Ē siūⁿ beh ōe che, sī in-ūi khòaⁿ tio̍h chú-liû siā-hōe lóng í-keng iōng Hôa-gí teh su-khó, liân kòe-nî-sî-á teh kā lâng chiok-hok ê kiat-siông-ōe mā lóng chá tō choân-bīn Hôa-gí-hòa. Ah kì-jiân góa ū-sim beh iōng Tâi-gí kè-sio̍k chhòng-chok, nā bô thiàu-thoat Hôa-gí, iōng Tâi-gí gí-im lâi "sńg"--1-ē, ná chhiūⁿ-e mā kóng bē kòe.
會想要畫這個,是因為看到主流社會都已經用華語在思考,連過年時互相祝賀的吉祥話也早就都全面華語化了。又既然我有心要用台語繼續創作,要是不跳脫華語、用台語的語音來「玩」一下,好像也說不過去。

Chìn-chêng góa bat ōe chi̍t pak "偏雞", he sī iōng Hôa-gí kāng-im-jī su-khó ê "sán-bu̍t". Ū iú-chì thê-chhíⁿ tio̍h chit tiám, góa chin tông-ì i ê khòaⁿ-hoat. Che "偏雞/偏激" sī ū-iáⁿ chhù-bī chhù-bī, ta̍k-ê mā thèng-hó sûi lâng hoaⁿ-hí kè-sio̍k sa khì iōng. M̄-koh tùi góa ka-tī lâi kóng, ū bô kâng ê chū-ngó͘ iau-kiû. Iā chū án-ne chiah koat-tēng kā "偏雞" pàng hō͘ khì, lâi kā sim-su khǹg tī Tâi-gí ê sin--siōng.
之前我曾畫過一幅「偏雞」,那是用華語同音字思考的「產物」。有友志提醒了這一點,我很同意他的看法。這個「偏雞/偏激」確實是還蠻有趣的,大家也儘管隨自己開心拿去用。不過對我自己而言,有不同的自我要求。也就這樣決定把「偏雞」放掉,來把心思放在台語的身上。

Kán-tan kau-tāi--1-ē, iā hō͘ lia̍t-ūi hó pêng-iú chò chham-khó.
以上簡單交代一下,也給各位好朋友做參考。

No comments:

Post a Comment