Saturday, February 11, 2017

[畫] 無汝 ê tāi-chì(沒你的事)


Sin ê China chèng-hú thâi Chinese; kū-té ê China chèng-hú thâi Formosan.
新的 China 政府殺 Chinese;舊的 China 政府殺 Formosan。

Ah nā 228 kap in bô koan-hē, án-ne 64 sī iū koh kap lí ū siáⁿ tī-tāi? Lí khah m̄ khì kì-liām kî-thaⁿ kok-ka ê tô͘-sat sū-kiāⁿ kap khó͘-lān? (Ah, in-ūi ROC bô hoat-tōng mûi-thé soan-thoân, mā bô kiò ián-gē-kài siá koa lâi tài-tōng siā-hōe ê chêng-sū...)
如果 228 跟他們無關,那麼 64 又跟你有何干係?你怎麼不去紀念其它國家的屠殺事件跟苦難?(阿,因為 ROC 政府沒有發動媒體宣傳,也沒讓演藝界寫歌來帶動社會情緒…)

Koh kóng tò--tńg-lâi, chō-sêng 228 chhám-àn ê ROC chèng-hú iáu koh kui châng hó-hó, bô-iàu-bô-kín. Lí èng-kai kā tui-kiù chek-jīm kap chōe-hêng, kiò i tńg-khì Kim-mn̂g kap Má-chó͘, m̄-sī kā tòng chò kāng chi̍t-ke-hóe-á, tiàm hia "chòe-tīn" teh kì-liām hō͘ i thâi--sí ê hiaⁿ-tī chí-mōe.
話說回來,造成 228 慘案的 ROC 政府仍然完好如故、毫不在意。你應該追究它的責任跟罪行,叫它回去金門馬祖,而不是把它視為同一家人,在那邊「一起」紀念被它殺死的兄弟姐妹。

---
ref:
統戰新招?中國宣布將紀念 228 事件 70 周年,網友狠酸:那台灣也來紀念 64 天安門事件好了

No comments:

Post a Comment