Sunday, September 24, 2017

[畫] Bīn, chheh


Chū "khaisim lôngtiûⁿ" ê sîtāi, góa tùi FB tō bô siáⁿ hèngchhù. Bē kì-e sī siáⁿmih sîchūn, FB chiâⁿ chò Tâi-tó-lâng siōng tiōngiàu ê bānglō͘ kauliû-só͘. Tōatōasèsè ê tāichì to lóng ài chiūⁿ FB chiah ē-ēng-tit.
從「開心農場」的時代起,我對 FB 就沒什麼興趣。忘了是什麼時候,FB 變成台島人最重要的網路交流所。大大小小的事情都得要上 FB 才行。

Tī 2013 nî ê Peh--goe̍h, góa ūi-tio̍h bó͘ chi̍t-kóa-á goânin, tī FB khui choan-ia̍h. Tī 318 liáuāu, hó-káu-ūn khì hō͘ ta̍kê chùì--tio̍h. FB ê chán-sò͘ chū ánne khaisí chengka. Kòethêng tiong iā siū chin chē lâng ê khansêng, chhutpán chi̍t pún chheh, koh sìkòe khì soankáng góa ê líliām.
在 2013 年的八月,我因為某些原因,在 FB 開了專頁。在 318 之後,好狗運被大家注意到。FB 的讚數就這樣開始增加。過程中也受到很多人的照顧,出版了一本書,還到處去宣講我的理念。

Kàu góa teh siá chit phiⁿ ê sî, FB choan-ia̍h ê chán-sò͘ sī 40,980. Chi̍t-ê góa liāusióng bē kàu ê sò͘jī.
到我在寫這篇的時候,FB 專頁的讚數是 40,980。一個我想也想不到的數字。

M̄koh, góa iûgoân bô hoattō͘ kah-ì FB.
不過,我還是沒辦法喜歡 FB。

Góa siūⁿ, hûiⁿti̍t mā bô beh koh soanthoân siáⁿ (góa kanna sī beh chò kìlio̍k, kìlio̍k chit ê sètāi ê chióngchióng). Tō sǹg ū-iáⁿ beh soanthoân, góa mā bô siūⁿ beh hông sokpa̍k tī chi̍t-ê liân katī tō khòaⁿ bē sūngán ê pêⁿtâi.
我想,反正也沒有要再宣傳什麼(我只想要記錄,記錄這個世代的種種)。就算真的想宣傳,我也不想再被綁死在一個連自己都看不順眼的平台。

Kántan kóng: chū kinnáji̍t khaisí, góa bô beh koh kā tô͘ khǹg tī FB téngbīn.
簡單來說:從今天起,我不會再把圖放在 FB 專頁上。

FB ê choan-ia̍h ē póliû kàu tangsî? Che góa katī mā bô ànsǹg. Chín tō seng khǹg--leh, āupái khòaⁿ ánchóaⁿ chiah-koh kóng.
FB 的專頁會保留到什麼時候?這我自己也沒什麼打算。目前就先放著,以後看怎麼樣再說。

Púnté góa ê "ki-tē" tō sī tī Blogger chia. Mā iáu-koh ū G+ kap Tumblr chit nn̄g-ê só͘chāi teh khǹg tô͘. Koh inūi khaisí bú Tâigí iáⁿphìⁿ, mā ke chi̍t-ê YouTube ê pîntō.
原本我的「基地」就是在 Blogger 這裡。也還有 G+ 跟 Tumblr 這兩個可以放圖的地方。另外因為開始弄台語影片,也多了個 YouTube 的頻道。

Chiòng iúchì nā ū-iân, thang tī téngbīn ū thê-khí ê bānglō͘ pêⁿtâi chhōe tio̍h góa, khòaⁿ góa ê chokphín. Nā chŏaⁿ bô koh kauchhap, ánne tō sī lán iânhūn chīn soah, iā bián ū siáⁿ ûi-hām.
眾友志若是有緣,可以在上面有提到的網路平台找到我、看我的作品。如果說就這樣沒了交集,那就是緣份已了,也不用有什麼遺憾。

Ūi-tio̍h beh hō͘ lán ū-iân ê iúchì khah hó chhōe, góa kā thâu-tú-á ū kóng--tio̍h ê liânkiat chénglí tī ēté. Nā ū-êng chiah chhiáⁿ lia̍t-ūi khah chia̍p lâi se̍hse̍h--leh:
為了方便讓有緣的友志找得到,我把剛剛有講到的連結整理在底下。要是有空,再請各位常來逛逛:

Blogger: http://angatou.blogspot.tw/
G+: https://goo.gl/ELRypX
Tumblr: https://thk-comic.tumblr.com/
YouTube: https://goo.gl/NSC4od

---
Tio̍h--lah, kinnáji̍t chit pak angátô͘, góa sī ti̍tchiap iōng ba̍kchiap ōe--ê. Lóng bô iōng iânpit phah-kó.
對了,今天這幅漫畫,我是直接用墨水畫的。完全沒用鉛筆打草稿。

Che sī góa tē-it-pái chèngsek iōng chit hō hongsek ōe-tô͘. Í-āu ē kèsio̍k ánne lâi liānsi̍p. :-)
這是我第一次正式用這種方式畫圖。以後會繼續進行這樣的練習。

No comments:

Post a Comment