Saturday, September 16, 2017

[畫] 造成教養問題 ê 專家


Siongsìn lí ê gínná, khah iâⁿ siongsìn hiah m̄chai toh-ūi puh--chhutlâi ê "choanka".

與其相信那些不知道哪裡冒出來的「專家」,不如相信你的孩子。

No comments:

Post a Comment