Tuesday, April 19, 2016

[畫] 維持一直滾下去的現狀


在滾動的地基上,你到底要維持什麼現狀?

獨立這邊請的短文:《沒有維持現狀這種東西

Bîn-chìn-tóng chip-chèng, chiah sī sak tó Tiong-hôa Bîn-kok siōng hó ê sî-ki.

No comments:

Post a Comment