Thursday, April 7, 2016

[畫] 不只是言論自由


不需要一直問為什麼你的台獨不是台獨。

阿就不是阿。

麻煩跟上,謝謝。

---

Bô lán chioh-mn̄g--leh, Tâi-oân To̍k-li̍p Kì-liām-ji̍t sī tó chi̍t kang?

No comments:

Post a Comment