Saturday, April 2, 2016

[畫] 強迫關心


來自政府的美意、善意、好意,通通吞下去吧~ 一切都是為了你好,別不識好歹阿~

新聞:《政大搖搖哥事件 柯文哲:本是感人故事

Hi-bāng góa bô tit-sit tio̍h kok-hāu ê tông-o̍h...

No comments:

Post a Comment