Wednesday, August 31, 2016

[畫] 原點與自我定位


身而為人,定義自身的原點從來不是虛無飄渺的事情。

少了自身的原點,將無法定義自己跟世界的關係。

因此,一個沒有原點的人,才會變得虛無飄渺。

可嘆的是,總有一種「不要拘泥自己是誰、也別一直回顧過去」的聲音,要人們「無論如何都該擁抱世界、只管望向未來」。

這看似進步超然的宣言,事實上迴避了太多重要的東西。更有甚者,反過來將許多重要的東西抺為守舊與不知變通(當然,有很多守舊不知變通的事情,它們真的是不重要的;我相信你我都有能力去分辨當中的差異)。

於是,去脈絡與投機者成為進步的一方;而感受深刻的實踐者,則成為令人發噱或者意欲除之而後快的存在。

Suijiân ū sî-á chinchiàⁿ chhehsim, m̄koh chhehsim liáu mā tio̍h ài koh kiansim kiâⁿ lo̍h-khì.

---
本圖文的觸發,來自 Jessica Kuo 的貼文: http://goo.gl/qbNBeU
其中引用了 Namoh Nofu Pacidal貼文內容,也請一併細細參詳。

No comments:

Post a Comment