Thursday, March 17, 2016

[畫] 中華沙文


一個被壓著打了幾十年、經歷不過兩個世代就被全面代換的語言,結果還被說是什麼福佬沙文。

一個乘著外來政治力量全面植入新世代的華語,卻能成為捍衛眾生權益的理性代表。

Tn̄g-tio̍h chit-khoán tāi-chì, kiāu--nn̄g-kù-ah kám kóng ū-iáⁿ chhiau-kòe?

No comments:

Post a Comment