Sunday, March 20, 2016

[畫] 看得見天空、看不見籠子


等發現籠子真的存在時,牠很可能會開始替你檢討:你為什麼會被關進籠子、一定是你自己太不小心了。

Tán nā ū-chi̍t-kang ōaⁿ lí khì hō͘ lâng bāng-tiâu--leh,lí tō chai-khó͘。

No comments:

Post a Comment