Monday, March 21, 2016

[畫] 土地上的稻草人


有那麼一瞬間,你不知道自己為什麼要站在這裡。

Khòaⁿ-phòa, tńg-lâi chiàu-kò͘ ka-kī ê chhân-hn̂g khah-ti̍t.

No comments:

Post a Comment