Thursday, July 28, 2016

[畫] 理性聰明的驢子


是的,在民主自由的中華民國在台灣,大多數人都是理性的、都會體諒的,請聰明的你安心地賺錢去吧。

Kìjiân lí tō kamgoān chò nńgthô͘ ah, lâng bô kèsio̍k kā lí chhim ku̍t--lo̍h, ná tùi ē khí lí leh?

No comments:

Post a Comment